4วันเกิ ดด วงค นมีบุญยิ่ งทำบุญยิ่ งหนุนให้ชีวิตร่ำร วย

เปิ ดด วงค นเกิ ดวันพฤหัสบดี

ค นที่เกิ ดในวันพฤหัสบดี พื้นด วงเป็นคน มีค นเก รงใจ แล้วก็นับถืออยู่ทั่วไป เป็นค นที่พูดจ า ชอบสั่ง ชอบสอน

เป็นค นที่จะเน้นในด้านของวิชาก ารอยู่เป็นประจำเลย เป็นค นมีความรู้ดี เป็นผู้แนะนำที่ดีให้แก่ผู้อื่นเสมอ

ค นวันพฤหัสบดี ไม่ใช่ค นคล่องแคล่ว จะออกแนวขี้เก๊ก วางม าดนิดนึง ใครไม่รู้จัก จะบอกว่าเป็นคนขี้เก๊ก

แต่ถ้ารู้จักจริงๆจะรู้ว่าเป็นค นที่ ออกแนวรั่วๆ หน่อย เป็นค นดื้อเงียบ มีอุดมก ารณ์หัวเก่า ระเบี ยบจัด ภ ายนอกจะดูเป็นคนอบอุ่น

แต่ลึกๆเป็นค นเปร าะบ าง และก็โหยหาความอบอุ่นมากเลย เป็นค นแข็งนอกอ่อนใน เป็นค นแสดงออก

ให้คนอื่นเห็นเป็นค นที่อบอุ่น เป็นค นที่เข้ มแข็ ง เป็นที่พึ่งแต่ค นอื่นได้ แต่จริงๆ แล้วในใจลึกๆ

แล้วเป็นค นเปร าะบ างต่อคำพูด คำวิจ ารณ์ ค นอื่นมากเลยทีเดียว

ค นเกิ ดในวันศุกร์เจ้ าเส น่ห์ทางสังค ม

ค นที่เกิ ดในวันศุกร์ พื้นฐานด วงจะเป็นค นมีเสน่ห์ทางสังค ม เป็นค นที่เวลาเข้าสังค ม ก็มักจะโดดเด่น ทางหน้ าต า

หรือแฟชั่น มีจุดเด่นกว่าชาวบ้ านเขา เป็นที่ชื่นชมรักใครของค นอื่น

ค นวันศุกร์ เป็นค นที่มีเพื่อนเยอะ ชอบสังสร รค์เฮฮาบ่อยๆ แต่สุดท้ ายจะค้นพบว่ามันว่างเปล่า ไร้ประโย ชน์จริงๆ

ค นวันศุกร์เป็นค นแต่งตัวดี รสนิยมเลิศ เป็นค นชอลศิลปะ ชอบฟังเพลง ชอบดูหนัง ชอบสวยๆ งามๆมีความรู้ เกี่ยวกับของสวยๆงามๆเยอะมากๆ

ค นวันศุกร์ เป็นค นสดใส อบอุ่น ถึงแ ม้จะดูภ ายนอกเป็นค นหัวอ่อน แต่จริงๆเป็นค นดื้อ และก้เจ้ าอารมณ์

ความรักค นวันศุกร์ จะเป็นคนที่มีความเจ้าชู้ลึกๆ แต่แสดงออกเป็นค นรักจริง เป็นค นไม่สนใจ คุยทะลึ่งตึงตังหน่อยก็อาย แต่จริงๆชอบ

ค นที่เกิ ดวันเสาร์เป็นค นทะนงตน

สำหรับ ค นที่เกิ ดวันเสาร์ พื้นด วงจะได้ดีเพร าะความอดทน และก็เพร าะความตั้งใจสูงของตนเอง

ค นวันเสาร์เป็นค นทะนงตน เข้มแข็ง เข้าใจย าก รักศักดิ์ศรี ค นวันเสาร์ ภายนอกดูแข็ งแกร่ง เข้ มแข็ ง

แต่ลึกๆเป็นค นอ่อนไหว ทุกข์ง่าย เศร้ าง่าย แต่ทุ กข์แล้วก็ไม่ค่อยเผยความรู้สึกให้ใครเห็น เป็นค นพูดตรง

โผงผาง จริงใจ หัวแข็ง มีจุดยืนที่ชัดเจ น

ค นวันเสาร์ เป็นค นที่ไม่มีเล่ห์ ไม่มีเหลี่ ยมกับใคร ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบ และก็ไม่เอาเปรี ยบใครด้วย ค นวันเสาร์ถึงจะดูซื่อๆ

แต่เป็นค นไว้ใจค นย าก รักค นย าก แต่ถ้ารักแล้ว ก็รักหมดใจ ภายนอกดูเป็นค นเย็นชา ดูเป็นค นเอื่อยๆ ดูเป็นค นอินโนเซ้นส์

แต่ภ ายในเร่ าร้อน โกรธแ รง ผูกใจเจ็บ เป็นค นหายโกรธเร็ว แต่จำไปตลอดชีวิต เป็นค นขยันขันแข็ ง

แต่ก็เป็นค นที่ภ ายนอกดูเหมือนทื่อๆ ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ซ่อนค มเอาไว้ข้ างใน ใครอย่ าได้มาเหยี ยดหย าม

ค นวันพุธเป็นค นที่มีความคิดอ่านแล้วก็มีหลักก ารที่ เวลาพูดให้ใครฟัง ค นอื่นจะทึ่งเลย ค นวันพุธเป็นค นที่พูดเก่ง

ในบรรด าทั้งหมด 7 วัน ค นวันพุธจะพูดเก่งที่สุด เพร าะฉะนั้นดาวเกี่ยวกับคำพูดเด่นขน าดนี้ ทำงานเกี่ยวกับก ารค้ าข าย

ใช้ปาก ใช้ค ารม ในก ารหาเงิ น หาทอง หางาน ดี สำเร็จอย่ างแน่นอนเลยทีเดียว

ค นวันพุธ เป็นค นมีน้ำใจ เป็นค นช่ างสังเกต ไหวพริบดี มีดีในเชิงสร้ างสร รค์ เป็นค นเจ้ าความคิด เจ้ าเล่ห์ แสนกล จำแ ม่น

และเป็นค นที่ขี้วิตกกังวล มีอะไรนิดๆ หน่อยเข้ ามา ก็จะตีตนไปก่อนไข้ อะไรที่ไม่ตก สิ่งนั้นไม่เกิด แต่สิ่งไหนที่คิดว่ามันสบ ายๆ

สิ่งนั้นสร้ างปั ญห าตลอดเวลาทีเดียว สังเกตดู

ข้อมูลthebangkokinsight