ค น4ปีเกิ ด บุญหนุนนำให้เงิ นดี งานดี

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มี 4 ปีเกิ ดด้วยกันที่ก ารงานและก ารเงิ น

จะมาแ รงแ ซงโค้งกว่าปีเกิ ดอื่นๆ จะเป็นปีเกิ ดของคุณหรือไม่? ไปอ่ านกันได้เลย

ปีข าล – พบเจอค นคล้ ายกัน ต้องสู้ด้ วยกัน เป็นทีม

ปีมะเมีย – มีค นสนับสนุน เดินทาง ง านต่ างถิ่นดีมาก แต่จ่ ายเย อะ

ปีกุน – งานให ม่งานเข้ าหน้ าที่สิ่งที่ต้องทำ เหนื่ อยใจแต่ดัน

ปีจอ – ใจเย็นไม่ต้องรีบ อย่ าตัดสิ นใจไว อย่ าเล่นหุ้น

ข้อมูลsanook