3 ร าศีคนด วงดีคิดสิ่งใดก็สมห วัง

ใครไม่ปัง เร าปัง ค นเกิ ด 3 ร าศีนี้ หมอไก่ พ.พาทินี บอก จะเป็นดาวจรัสฟ้า งานรุ่ง พุ่งแ รงแซงทุกโค้ง

ร าศีเมถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

ด วงชะต าถือว่ามาแ รงในช่วงนี้ ไม่ต้องเจออุปสร รคเหมือนที่ผ่ านมา ก ารงานโ ดดเด่ นและมีโอก าสสมหวังมาก

ด วงเด่นเรื่องผู้ให ญ่อุปถัมภ์ จะคอยช่ วยเหลือเกื้อกูลจ นประสบความสำเร็จ

ร าศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ด วงชะต าอยู่ในเกณ ฑ์ดี ไม่ว่าจะทำก ารค้ า ทำธุรกิ จ งานประจำ หรือใครที่ยังเรียนอยู่ จะประสบผลสำเร็จดีมาก

โดยเฉพ าะงานที่ต้องเดินทางหรือติดต่อค นทางไกล

จะมีโอก าสประสบผลสำเร็จอย่ างดีเยี่ ยม โดยรวมถือว่าดีมาก แต่จะเหนื่ อยหน่ อยเพร าะงานเยอะ

ร าศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

ด วงของชาวร าศีกุมภ์ปังทุกเรื่อง ไม่ว่างาน เงิ น ความรัก เรื่องแ รกคือเรื่องงาน เรียกว่าดีทั้งหมด อยู่ดีๆ

จะมีโอก าสดีเข้ ามาในชีวิต จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จสมใจ จะคิดจะทำอะไรก็ง่ ายไปหมด

ไม่ต้องลำบ ากย ากเย็นเหมือนที่ผ่ านมา จะทำอะไรก็มีค นช่ วยเหลือ มีเกณ ฑ์ผู้ให ญ่อุปถั มภ์

ทำให้ประสบความสำเร็จแบบง่ ายๆ เรื่องต่อมาคือเรื่องเงิ น เรียกว่าดีมากๆ

ฐ านะจะขยับไปอีกขั้น จะมีโอก าสในก ารทำเงิ นเข้ ามาในชีวิ ต

ข้อมูลthairath