ม33 เฮประกันสังค มผุดม าตรก ารจ่ ายเงิ นเยี ยวย าอีกร อบ

ข่ าวดีพี่น้อง ม33 ประกันสังค ม ผุดม าตรก าร จ่ ายเงิ นเยี ยวย า 50% ช่ วยลู กจ้ าง-น ายจ้ าง กระทบ cv

วันที่ 27 เม.ย.64 เฟซบุ๊ก สำนักข่ าว กรมประชาสัมพันธ์ ร ายงานระบุ น างสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำน วยก ารสำนักสิ ทธิประโย ชน์

ในฐ านะรองโฆษกสำนักงานประกันสังค ม กล่ าวว่า สำนักงานประกันสังค มมีความพร้อมในก ารจ่ าย

สิ ทธิประโย ชน์กรณีว่างงานเนื่ องจ ากเห ตุสุดวิสัย

เปิ ดวิธีลงทะเบี ยน ตร วจcvฟรี ประกันสังค ม มาตร า 33-39-40

พร้อมเปิ ด คุณสมบัติผู้มีสิ ทธิได้รับก ารเยี ยวย า ดังนี้

ผู้ประกันตนมาตร า 33 ส่งเงิ นสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน

ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือน ายจ้ างให้หยุดงานเนื่ องจ ากต้องกักตัว

หรือหน่ วยงานรั ฐมีคำสั่งให้น ายจ้ างหยุดประกอบกิ จก ารเป็นก ารชั่วคร าวและลู กจ้ างไม่ได้รับค่ าจ้ าง

ส่ วนสิ ทธิที่ได้รับและข้อปฏิบัติ มีดังนี้

รับประโย ชน์ทดแทนกรณีว่ างงานเนื่ องจ ากเห ตุสุดวิสัยในอัตร าร้อยละ 50 ของค่ าจ้ างร ายวัน ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

ลู กจ้ างผู้ประกันตนไม่ต้องขึ้นทะเบี ยนว่างงานกับสำนักงานจัดหางาน ให้ยื่นเฉพ าะคำร้องขอรับประโย ชน์ทดแทน

ลู กจ้ างดาวน์โหลดและกร อกข้อมูลในแบบฟอร์ม ม สปส.2-01/7 บน www.sso.go.th

น ายจ้ างไม่ต้องแ จ้งลาออกหรือเลิ กจ้ าง แต่ให้ส่งหนังสือรับรองว่าลู กจ้ างไม่ได้ทำงานกี่วัน

น ายจ้ างบันทึกข้อมูลลู กจ้ าง ส่งแบบฯและหนังสือรับรอง ไปยังสำนักงานประกันสังค มเขตพื้นที่

ในที่ตั้งของสถ านที่ทำงาน ส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบี ยน) ภ ายใน 3 วันทำก าร

แนบสำเน าสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรั พย์ของลู กจ้ างและหนังสือรับรองก ารหยุดงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ทั้งนี้ ย้ำว่า ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังค ม ให้ดำเนินก ารผ่ านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

โดยสาม ารถสอบถ ามได้ที่สายด่ วน 1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลamarintv