อุตุ เตื อน เหนืออีส านเตรี ยมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองลู กเห็บตก

อุตุฯ เตื อน ‘เหนือ-อีส าน’ รับมือพายุฝนฟ้าคะนอง ลู กเห็บตก ‘กทม.’ เสี่ ยงเจอ 40%

วันที่ 27 เมษายน กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้ า บริเวณคว ามกดอาก าศ

สูงระลอกให ม่จ ากประเทศจีนได้แ ผ่ลงมาปกคลุมภ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้ว

ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอาก าศร้อน ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ภ าคเหนือ ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ภ าคกล าง และภ าคตะวันออก มีพายุฤดูร้อนเกิ ดขึ้น

โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโ ชกแ รง ลู กเห็บตก และอ าจมีฟ้าผ่ าเกิ ดขึ้นได้ โดยมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ขอให้ประชาช นในบริเวณดังกล่ าวระวั งอันตร ายจ ากพายุฤดูร้อนที่จะเกิ ดขึ้นไว้ด้วย โดยหลีกเลี่ ยงก ารอยู่ในที่โล่งแ จ้ง

ใต้ต้นไม้ให ญ่ ป้ ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้ างที่ไม่แ ข็งแ รง สำหรับเกษ ตร กรควรเตรี ยมก ารป้องกันและระวั งความ

เสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางก ารเกษ ตรไว้ด้วย สำหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้

ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภ าคใต้ ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้ในระยะนี้

ข้อมูลmatichon