เผยร ายชื่อ 5 จังหวัดงดออกน อกเคหสถ าน

เปิ ดร ายชื่อ 5 จังหวัด งดออกนอกเคหสถ าน ตั้งแต่ 3 ทุ่มถึง ตี 4

เมื่อวันที่ 27 เมษายน ประชาสัมพันธ์ กระทร วงมห าดไทย ได้เผยแพ ร่ร ายชื่อจังหวัด

ที่ขอคว ามร่ วมมือประชาช นงดออกน อกเคหสถ าน รวมทั้งสิ้ น 5 จังหวัด

(ข้อมูล ณ 26 เม.ย.64 เวลา 22.00 น.) ต ามช่ วงเวลา ดังนี้

1 นนทบุรี : 21.00 – 04.00 น.

2 ปทุมธ านี : 21.00 – 04.00 น.

3 สุร าษฎร์ธ านี : 22.00 – 04.00 น.

4 สมุ ทรปร าก าร : 21.00 – 04.00 น.

5 สมุ ทรส าคร : 23.00 – 04.00 น.

ข้อมูลmatichon