คืบหน้ าเร าช นะเงิ นหมุนเวี ยนในระบบแล้วกว่า 2 แสนล้ านบ าท

อัปเดตความคืบหน้ าโครงก าร “เร าช นะ” มีผู้ได้รับสิ ทธิ์แล้วร วมทั้งสิ้ น 32.8 ล้ านค น

โดยคิดเป็นมูลค่ าก ารใช้จ่ ายหมุนเวี ยนในระบบเศ รษฐกิ จไทยแล้วกว่า 202,173 ล้ านบ าท

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2564 กระทร วงก ารคลัง ร ายงานความคืบหน้ าของโค รงก ารเร าช นะ โดยมีร ายละเอี ยดดังนี้

1. ประชาช นกลุ่ มผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้ านค น

ได้มีก ารใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,466 ล้ านบ าท

2. ประชาช นกลุ่ มที่อยู่ในระบบฐ านข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงก ารเร าเที่ยวด้วยกันและค นละครึ่ง

และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ที่ผ่ านก ารคัดกรองคุณสมบัติเบื้ องต้นและยืนยัน

ก ารใช้สิ ทธิ์ร่ วมโครงก ารฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้ านค น

และมีก ารใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 114,098 ล้ านบ าท

3. ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่ านก ารคัดกร องคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้ านค น

มียอดใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 14,609 ล้ านบ าท

ทั้งนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิ ทธิ์ในโครงก ารฯ แล้ว รวมทั้งสิ้ นจำนวน 32.8 ล้ านค น คิดเป็นมูลค่ าก ารใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบ

เศร ษฐกิ จไทยแล้วกว่า 202,173 ล้ านบ าท ซึ่งเป็นก ารใช้จ่ ายผ่ านผู้ประกอบ

ก ารร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒน าเศร ษฐกิ จท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน

“ถุงเงิ น” ร้ านค้ าค นละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้ าร่ วมโครงก ารฯ รวมถึงผู้ประกอบก ารร้ านค้ าและผู้ให้

บริก ารที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่ วมโครงก ารฯ จำนวนทั้งสิ้ นมากกว่า 1.3 ล้ านกิจก าร.

ข้อมูลthairath