เร าช นะกลุ่ มพิเศษเผยวันโอนเงิ น7พันและทบท วนสิ ทธิ์

เช็ คสิ ทธิ์ ‘เร าช นะกลุ่ มพิเศษ’ พรุ่งนี้ (28 เม.ย. 64) เผยวันโอนเงิ น 7,000 บ าท ง วดเดียว และทบท วนสิ ทธิ์สำหรับผู้ไม่ผ่ านเกณฑ์

เช็ กเร าช นะ – ร ายงานความคืบหน้ าก าร เช็ คสิ ทธิ์ ตร วจสอบสถานะ เร าช นะ ล่ าสุด โครงก ารแ จกเงิ น 7,000 บ าท

เยี ยวย าcvโดยตอนนี้เป็นคิวของ ‘เร าช นะกลุ่ มพิเศษ’ หรือ ‘เร าช นะกลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟน’

ที่ได้ลงทะเบี ยนไปแล้วระหว่ างวันที่ 27 มี.ค. – 9 เม.ย. 2564

วิธีเช็ คสิ ทธิ์ เร าช นะ ผ่ านเว็บไซต์

1. เข้าเว็บไซต์ เร าช นะ.com

2. เลือกเมนู “ตร วจสอบสถานะผู้รับสิ ทธิ” เพื่อเช็ คสิ ทธิ์เร าช นะ

3. กร อกข้อมูล

หม ายเลขบัตรประชาช น

ชื่อและน ามสกุลภาษาไทย

วันเดือนปีเกิ ด (ข้อมูลตามบัตรประชาช น)

4. คลิก ตร วจสอบสถ านะ

5. หากได้รับสิ ทธิเร าช นะ ระบบจะแ จ้งเตื อนว่า “ท่ านได้รับสิ ทธิเร าช นะ” พร้ อมระบุต าร างวันโอนและจำนวนเงิ นที่โอน

ผู้ได้รับสิ ทธิเร าช นะ ได้รับเงิ นโอนเข้ าบัตรประชาช น ง วดเดียว 7,000 บ าท ภ ายในวันที่ 30 เม.ย. 2564

สำหรับค นที่ไม่ได้รับสิ ทธิเร าช นะ ทางโครงก ารจะเปิ ดให้ทบทวนสิ ทธิ์ ถึงวันที่ 13 พ.ค. 64 ทางเว็บไซต์เร าช นะ

และประก าศผลวันที่ 21 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป หากได้รับสิ ทธิ์ ก็จะได้รับเงิ นโอน 7,000 บ าทวันที่ 22 พ.ค. 64

วิธียืนยันตัวตนเร าช นะ บัตรประชาช น

ก ารยืนยันตัวตนเร าช นะกลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟน ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษ

สาม ารถยืนยันตัวตนเร าช นะที่ธน าค าร ‘กรุงไทย’ โดยใช้เครื่อง EDC ของธน าค าร ดังนี้

1. เสี ยบบัตรประชาช นเข้ าไป

2. กำหนด PIN 6 หลัก ซึ่งรหัสนี้จะนำไปใช้จ่ ายที่ร้ านค้ าในก ารใช้สิ ทธิเร าช นะ

3. ถ่ ายรูปหน้ าเจ้ าของสิ ทธิ์

ถ่ ายรูปบัตรประชาช น

ข้อมูลthethaiger