3นักษั ตรจะได้รับโ ชคก้อนให ญ่

หมอช้าง อาจ ารย์ ทศพร ศรีตุลา บอกกับไทยรั ฐออนไลน์ ว่า ในเดือน ก.พ.

สำหรับปีฉลูทอง มี 3 นักษัตรที่เฮงสุดๆ โดย เฉลี่ยด วงดี ของ 2

นักษัตรเท่าๆ กัน และอีก 1 นักษัตรที่ดี และเฮงที่สุดในปีฉลูทองนี้ก็ว่าได้

ปีระก า

ต้องบอกว่าปีที่ผ่ านมา ปีไก่ คือปีที่แ ย่เกื อบที่สุด เพร าะเป็นปีร่ วมชงในปีที่ผ่ านมา

มีสิ่งที่ต้องเตื อนต้องระวั งมากม ายแต่ในปีฉลูนี้ เป็นปีที่คุณจะพ้นเคร าะห์แล้ว

โดยเฉพ าะเรื่องสุขภาพ ความวุ่นวายในชีวิตจะลดน้อยลงไปเยอะ เตรี ยมดีใจได้เลย

ปีมะเส็ง

อย่ างที่บอก ปีงูเล็ก เคยเป็นปีที่เจอเรื่องเลวร้ ายมากพอสมควร แต่ในปีนี้เลิ กห่วงเลิ กกังวลได้เลย

เพร าะจะเป็นปีแห่งความก้ าวหน้ า เป็นปีที่ดีในปีฉลูทองทีเดียว มีโอก าสขยับขย าย

ความก้ าวหน้ า ข่าวดีทั้งหลาย เริ่มมีมาในเดือนก.พ.นี้แล้ว

ปีที่เฮงที่สุดในปีฉลู คือ

ปีชวด

ปีที่แล้วเป็นปีที่อายุครบรอบ เป็นปีที่วุ่นวายพอสมควร มีก ารเปลี่ ยนแป ลง

มีปั ญหาในชีวิตเยอะ แต่ปีนี้จะเป็นปีแห่งความก้ าวหน้ า

เป็นปีที่ได้รับก ารสนับสนุนดี มีโอก าสให ม่ๆ ด วงดีแบบสวนกระแสเลยทีเดียวจ้ า

ข้อมูลthairath