ด วงชะต า4จะได้จับเงิ นก้อนโตแบบค าดไม่ถึง

หมอไก่ พ.พาทินี เปิ ดด วงช่วงระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2564

ร าศีไหนบ้ างมีด วงโช คลาภ และจัดหนักจ ากก ารเสี่ ยงโช ค เงิ นทองไหลมาเทมา

พร้อมแนะวิธีเส ริมด วงชะต า ร าศีไหนบ้ าง เช็ กเลย

ก ารงานชาวร าศีเมษ เตรี ยมตัวเอาไว้ให้ดี เพร าะก ารเปลี่ยนแปลงในเรื่องก ารงานกำลังจะเกิ ดขึ้นในไม่ช้า

ช่วงแ รกๆ อาจจะเหนื่ อยบ้ าง แต่สักพักจะเริ่มลงตัวมากขึ้น ส่วนก ารเงิ นจะมีโอก าส

ทางก ารเงิ นเข้ามาเรื่อยๆ แถมจะมีโช คล าภเข้ามาให้ลุ้นอีกด้วย

ก ารงานชาวร าศีพิจิก ต้องเหน็ดเหนื่อยเพร าะต้องจัดก ารปั ญหาและรับผิ ดชอบงานเกินหน้ า

หมอไก่ขอแนะนำให้ชาวร าศีพิจิกทำบุญช่ วยเหลือสั ตว์จรจัดอน าถา เพื่อเส ริมด วง

ส่วนเรื่องก ารเงิ น แม้ว่าเรื่องงานจะหนักหน่วง แต่ชาวร าศีพิจิกกลับมีโช คทางด้านก ารเงิ น

โดยเฉพาะในช่วงนี้จะมีร ายได้เข้ามาเรื่อยๆ ทำให้คุณไม่เดือดร้ อนในเรื่องก ารเงิ น

ก ารงานชาวร าศีธนู ช่วงนี้ก ารงานยังดีต่อเนื่ องจ ากช่ วงที่ผ่ านมา แม้ว่าในช่ วงนี้จะมีปั ญหาบ้ างเล็กน้อย

แต่ไม่อาจทำให้งานของคุณสะดุดแต่อย่ างใด หมอไก่ขอแนะนำให้ชาวร าศีธนูหมั่นทำบุญสร้ างกุศลให้มากๆ

เพื่อเป็นก ารเส ริมด วงชะต า ก ารเงิ นมีโอก าสได้ร ายได้จ ากหลายช่องทาง ทั้งทางหลักและทางเส ริม

ก ารงานชาวร าศีมังกร แม้ว่าช่ วงนี้ก ารงานโดยรวมจะเริ่มดีกว่าช่วงที่ผ่ านมา

แต่มีเก ณฑ์งานหนักงานเยอะ!! จะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิ ดชอบมากกว่าปกติ

งานจะหนักขึ้นเป็น 2 เท่า ก ารเงิ น งานมากเงิ นย่อมมากต ามไปด้วย

ชาวร าศีมังกรมีเกณฑ์รับทรั พย์แบบจัดเต็มในช่วงนี้

ข้อมูลthairath