ค นละครึ่งเฟส 3ค าดรู้ผลชัดเจ นเดือน พ.ค. 64

โครงก าร ค นละครึ่งเฟส 3 ลุ้นจ่ าย 3,500 บ าท ครอบคลุม 30 ล้ านค น

หรือไม่นั้นต้องดูงบประม าณด้วย ค าดชัดเจ นในช่ วงเดือน พ.ค. นี้

เว็บไซต์ thebangkokinsight ร ายงานถึงความคืบหน้ าม าตรก ารกระตุ้นเศร ษฐกิ จในโครงก าร ค นละครึ่งเฟส 3

ว่าได้รับก ารยืนยันจ ากผู้บริหารกระทร วงก ารคลัง ว่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจ นในเดือน พ.ค. นี้

ส่วนรูปแบบก ารใช้จ่ ายจะใกล้เคี ยงกับโครงก ารค นละครึ่งเฟสแรก และเฟส 2 แต่จะมีก ารเพิ่มเติมร ายละเอี ยดโครงก าร

เช่ น ก ารขย ายสิ ทธิให้ร้ านค้ าภ าคบริก ารอย่ าง ร้ านทำผม ร้ านนวด เข้ าร่ วมด้วย

ซึ่งก่อหน้ านี้มีเพียงร้ านข ายสิ นค้ าและอาหารเท่านั้น โดยจะนำสิ่งที่บกพร่ องมาปรับปรุงให้ดีขึ้น

“โครงก ารเร าช นะก้มีภ าคบริก ารเข้ ามาแล้ว ก็จะดูผลของภ าคบริก ารด้วย ตอนนี้ให้ธน าค ารกรุงไทยร วบร วม

ข้อมูลภ าคบริก ารแล้วว่ามีส่วนใดบ้ าง นอกจ ากนี้ยังจะทำก ารปรับปรุงเพื่อลดช่ องว่ าง

ในเรื่ องก ารป้องกันร้ านค้ าและผู้ใช้งานทุจริตในโครงก าร” แห ล่งข่ าวระบุ

สำหรับร ายละเอี ยดโครงก ารค นละครึ่งเฟส 3 เช่ น ก ารลงทะเบี ยนให ม่ และระยะเวลาดำเนินโครงก ารนั้น

จะต้องรอหารือในระดับนโยบ าย ส่วนจำนวนผู้เข้ าร่ วมจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 15 ล้ านค น หรือจะขย ายจำนวนถึง 30 ล้ านค น

เท่ากับโครงก ารเร าช นะหรือไม่ และวงเงิ นที่จะให้ใช้จ่ ายที่เท่ากับโครงก ารที่ผ่ านมา 3,500 บ าท

นั้นจะต้องดูเรื่องงบประม าณว่าจะมีเพี ยงพอหรือไม่

โดยค าดว่าจะนำมาจ ากเงิ นกู้ในพระร าชกำหนด 1 ล้ านล้ านบ าท ส่ วนวงเงิ นที่จะให้เบื้ องต้น

ค าดว่าจะไม่ได้ให้ 500 บ าท เหมือนเฟส 2 ซึ่งอาจจะน้อยเกินไป หากจะให้ร ายละ 3,000-3,500 บ าท

น าน 3 เดือน ก็ต้องดูว่ามีเงิ นเหลือพอหรือไม่ ซึ่งตอนนี้เงิ นกู้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้ านล้ านบ าท

ในส่วนวงเงิ นเยี ยวย า 5.5 แสนล้ านบ าท ใช้ไปเกื อบหมดแล้ว จึงเหลือวงเงิ นในส่ วนฟื้นฟูอีกร าว 2.4 แสนล้ านบ าท

ที่จะนำมาใช้ได้ ก็ขึ้นอยู่กับฝ่ ายนโยบ ายว่าจะจ่ ายเท่าไหร่ จึงจะเหม าะสม พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้ านล้ านบ าท

อย่ างไรก็ต าม ขณะนี้ส่วนของแผนเยี ยวย าประชาช นที่ได้รับผลกระทบจ ากไ วรั สcvเต็มวงเงิ นแล้ว 5.5 แสนล้ านบ าท

อาจจะมีก ารพิจ ารณ าใช้วงเงิ นจ ากก้อนฟื้นฟูเศร ษฐกิ จและสังค ม ที่ยังมีวงเงิ นเหลืออยู่ 2 แสนล้ านบ าท

ส่วนก้อนที่ใช้สำหรับสาธ ารณสุขใช้ไป 1,500 กว่าล้ านบ าท จ ากกรอบเงิ น 45,000 ล้ านบ าท

สาเห ตุที่พิจ ารณ าจะออกโครงก าร ค นละครึ่งเฟส 3 เนื่ องจ ากโมเมนต์ตัมในเรื่องของก ารฟื้นฟูเศร ษฐกิ จ

ข้อมูลsanook