พาณิชย์ใจดีออกม าตรก ารช่ วยเหลือช าวนาเพิ่มร ายได้

น ายวัฒนศักย์ เสื อเอี่ ยม อธิบดีกรมก ารค้ าภ ายใน กระทร วงพาณิชย์ เปิ ดเผยว่า จ ากที่มีข้อร้องเรี ยนของชาวน าที่

จ.ก าฬสินธุ์ ว่ากำลังประสบความเดื อดร้อนจ ากภ าวะร าค าข้ าวเปลื อกน าปรังตกต่ำนั้น จ ากก ารตร วจสอบพบว่า

เป็นข้ าวน าปรัง รอบที่ 2 ซึ่งเป็นข้ าวเกี่ ยวสดที่มีความชื้น และพันธุ์ที่ปลูกเป็นข้ าวเหนี ยวพื้นแ ข็งเมื่อสีแปรสภ าพ

จะได้ต้นข้ าวน้อยทำให้ข ายไม่ได้ร าค า แต่รั ฐบ าลได้ใช้ม าตรก ารช่ วยเหลือเกษ ตร กรต่อเนื่ องจ ากปีที่ านมา

ในโครงก ารประกันร ายได้ รวมกับช่ วยเหลือค่ าบริห ารจัดก ารและปรับปรุงคุณภ าพข้ าวให้เกษ ตร กร เพื่อให้มีร ายได้สูงขึ้น

อย่ างไรก็ต าม สถ านก ารณ์ร าค าข้ าวเปลื อกพบว่า อยู่ในช่ วงชะลอตัวทั้งก ารส่งออกและก ารบริโ ภคภ าย

ในประเทศจ ากก ารระบ าดของcv ระลอกให ม่ ส่งผลให้ร าค าข้ าวปรับตัวลดลงโดยข้ าวเปลื อกเหนี ยวเมล็ดย าว

(กข6) ความชื้นไม่เกิน 15% ร าค าตันละ 10,300-10,800 บ าท (เกี่ ยวสดตันละ 7,800-8,400 บ าท)

ลดลงจ ากเดื อนที่ผ่ านมาซึ่งมีร าค าอยู่ที่ตันละ 11,000-11,500 บ าท (เกี่ ยวสดตันละ 8,500-8,900 บ าท)

แต่ทั้งนี้ กรมฯจะติดต ามสถ านก ารณ์อย่ างใก ล้ชิด หากมีความจำเป็นจะดำเนินก ารเชื่ อมโยงตล าดโดยให้โรงสี

นอกพื้นที่เข้ าไปรับซื้อผ่ านสหกรณ์ก ารเกษ ตร เพื่อกระตุ้นก ารซื้อข ายและเกิ ดก ารแข่งขันด้านร าค าให้เป็นไปต ามคุณภ าพข้ าวอย่ างแ ท้จริง

ข้อมูลsanook