ข่ าวดีหลังเกษี ยณรับบำน าญเดื อนละ 3,600 บ าท ตล อดชีพ

ปีละ 13,200 บ าท รับเงิ นสมทบเพิ่มสูงสุด 1,200 บ าทต่อปี รับบำน าญเดือนละ 3,600 บ าทตลอดชีพ

น.ส.จ ารุลักษณ์ เรืองสุวร รณ เลข าธิก ารคณะกร รมก ารกองทุนก ารออมแห่งชาติ (กอช.) เปิ ดเผยว่า กอช.

ช วนอาชีพอิสระวัยทำงาน อายุ 30 ปี วางแผนออมเงิ นกับ กอช. เพื่ออน าคตย ามเกษี ยณ โดยออมเงิ นกับ

กอช. ปีละ 13,200 บ าท ได้รับเงิ นสมทบเพิ่มสูงสุด 1,200 บ าทต่อปี และได้รับผลตอบแทนก ารลงทุน

เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี จะได้รับเงิ นบำน าญประม าณเดือนละ 3,600 บ าท ตลอดชีพ หรือจ นกว่าจะเสี ยชีวิต

ทั้งนี้เงิ นออมสะสมของสมาชิกสาม ารถนำไปลดหย่ อนภ าษี และได้รับเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเติมต ามสิ ทธิ

สำหรับผู้ที่สนใจ สาม ารถตร วจสอบสิ ทธิ์ และคุณสมบัติก่อนสมั ครสมาชิกได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ

หน่ วยรับสมั ครสม าชิกใก ล้บ้ านท่ าน อาทิ ที่ว่าก ารอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถ าบันก ารเงิ นชุมช น

ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้ าน ธน าค ารออมสิ น ธ.ก.ส. ธอส. และธน าค ารกรุงไทยทุกสาข า ร วมทั้งเค าน์เตอร์เซอร์วิส

เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ ายรับสมั ครทั่วประเทศ สอบถ ามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่ วนเงิ นออม โทร. 02-049-9000

ข้อมูลsanook