คลังเตรี ยมงบประม าณกว่า300,000ล้ านบ าทเยี ยวย าฟื้นฟูเศร ษฐกิ จ

จ ากกรณีที่มีก ารเรี ยกร้องให้รั ฐบ าลเร่งควบคุมก ารแพ ร่ระบ าดของโ รคcvและกระตุ้นเศร ษฐกิ จ

โดยให้เ ร่งดำเนินก ารในช่ วงปล ายเดือนพฤษภาค ม หรือควรมีเม็ดเงิ นเติมลงไปในระบบ 2-3 แสนล้ านบ าท ให้เศร ษฐกิ จฟื้นได้นั้น

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำน วยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง (สศค.) โฆษกกระทร วงก ารคลัง ระบุ

กระทร วงก ารคลังได้ติดต ามสถ านก ารณ์ก ารแพ ร่ระบ าดของ โรคcvและสถ านก ารณ์ด้ านต่ างๆ

ที่อาจส่งผลกระทบทางเศร ษฐกิ จของประเทศ และมีก ารดำเนินม าตรก ารเพื่อรองรับสถ านก ารณ์ต่ าง ๆ

อย่ างต่อเนื่ องมาโดยตลอด ทั้งนี้ ก ารดำเนินม าตรก ารใดๆ ในระยะต่อไป กระทร วงก ารคลังจะพิจ ารณ าอย่ างเหม าะสม

สอดคล้ องกับสถ านก ารณ์ทางเศร ษฐกิ จในแต่ละช่ วงเวลา และเกิ ดประโยชน์สูงสุดต่อประชาช น ซึ่งรั ฐบ าลได้เตรี ยมงบ

ประม าณสำหรับก ารดำเนินก ารแ ก้ไขปั ญห า เยี ยวย าและฟื้นฟูเศร ษฐกิ จและสังค ม

ที่ได้รับผลกระทบจ ากสถ านก ารณ์ก ารระบ าดของโ รคcvกว่า 3 แสนล้ านบ าท

โดยในส่ วนของม าตรก ารของกระทร วงก ารคลังที่จะพิจ ารณ าดำเนินก าร จะเป็นก ารช่ วยอัดฉีดเม็ดเงิ นเข้าสู่ระบบเศร ษฐกิ จ

ลดภ าระของประชาช นและกระตุ้นก ารใช้จ่ ายและก ารบริโ ภคภ ายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิ ดก ารกระตุ้นและฟื้นฟูเศร ษฐกิ จในระยะต่อไป

ข้อมูลsanook