รบ.จ่อออกม าตรก ารกระตุ้นเศร ษฐกิ จเดือน พ.ค. นี้มาแน่

รองน ายกฯ เผยจ่อออกม าตรก ารกระตุ้นเศร ษฐกิจ เพิ่มเติมเดือนหน้ า ยันไม่ต้องกู้ให ม่ ขอทุกค นมั่นใจจะทำให้ทุกอย่ างดีขึ้น

น ายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองน ายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าก ารกระทร วงพลังงาน

กล่ าวภ ายหลังก ารประชุมร่วมฝ่ายเศร ษฐกิจและความมั่นคง ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น ายกรั ฐมนตรี

และรั ฐมนตรีว่าก ารกระทร วงกลาโหม เป็นประธ านก ารประชุม เมื่อเช้ าวันนี้ ว่ายังไม่ได้มีก ารพูดคุยถึง

เรื่องม าตรก ารก ารเยี ยวย า แต่ได้มีก ารหารือถึงก ารยกระดับในก ารดูแลสถ านก ารณ์ก ารแพ ร่ระบ าดเชื้ อcv

อย่ างไรก็ต าม ที่จะมีก ารประเมินสถ านก ารณ์ช่ วง 2 สัปด าห์หลังสงกร านต์ นั้น ขณะนี้ยังไม่ครบ 2 สัปด าห์

ซึ่งถึงแ ม้ตัวเลขผู้ติดเชื้ อจะเพิ่มขึ้น แต่ขอให้นำตัวเ ลขผู้ที่รักษามาเที ยบกัน ก็ถือเป็นสัดส่ วนที่น่ าสนใจ ดังนั้น

ก ารดูแลผู้ป่ วยที่ไม่แสดงอาก าร ร วมถึง ผู้ป่ วยที่มีอาก ารหนัก-เบ า ต่ างกัน จะต้องจัดก ารดูแลรักษาให้เพี ยงพอ

ส่ วนจะมีก ารออกม าตรก ารกระตุ้นเศร ษฐกิ จเร็วขึ้นหรือไม่ น ายสุพัฒนพงษ์ กล่ าวว่า ได้มีก ารเตรี ยมไว้อยู่แล้ว

ซึ่งจะมีก ารตัดสิ นใจในช่ วงเดือน พ.ค. และเริ่มใช้ในช่ วงเดือน มิ.ย. โดยรั ฐบ าลจะต้องเ ร่งก ารใช้จ่ ายในทุกกระทร วง

และเป็นเรื่ องของ พ.ร.บ.เงิ นกู้ แต่ยืนยันว่า ไม่ใช่เป็นก ารกู้เงิ นเพิ่มเพร าะยังเป็นกรอบเงิ นเดิม โดยม าตรก ารที่จะออกมา

ใช้เงิ นจำนวนไม่มาก พร้อมย้ำว่า วันนี้สิ่งสำคัญต้องทำให้เกิ ดความมั่นใจว่าประเทศไทย

สาม ารถควบก ารกระบ าดโ รคcvได้ และขอให้ทุกค นมั่นใจจะทำให้ทุกอย่ างดีขึ้น

ส่วนแผนก ารเปิ ดรับนักท่องเที่ ยวนั้น น ายสุพัฒนพงษ์ กล่ าวว่าจะต้องรอก ารประเมิน สถ านก ารณ์อีกครั้ง

น่ าจะทร าบผลภ ายในสัปดาห์นี้ ส่ วนที่กระทร วงก ารท่องเที่ ยวและกีฬา ปรับลดร ายได้ก ารท่องเที่ ยวนั้น

เป็นเพี ยงภ าพรวม เพร าะค นไทยมีก ารท่องเที่ ยวภ ายในประเทศแต่ละปีมากถึง 1 ล้ านล้ านบ าท

ซึ่งก ารปรับลดตัวเลขก ารท่องเที่ ยวจ าก 160 ล้ านค น-ครั้ง ลดเหลือ 120 ล้ านค นต่อครั้ง คิดเป็นเงิ นร ายได้ 5.5 แสนล้ านบ าท

ที่เป็นก ารประเมินในช่ วงของเวลานี้ หากแ ก้สถ านก ารณ์cvกลับ มาดีและควบคุมได้ ค นไทยมีความมั่นใจมากขึ้น

ก็จะทำให้ก ารท่องเที่ ยวกลับมาดีได้มากกว่าเดิมด้วย

ส่วนก ารตั้งเป้านักท่องเที่ ยวต่ างชาติจ าก 6 ล้ านค น เหลือเพียง 3 ล้ านค นนั้น น ายสุพัฒนพงษ์ กล่ าวว่า

เรื่องนี้ไม่ใช่มีสาเห ตุจ ากประเทศไทยเพี ยงอย่ างเดียว ต่ างชาติเองก็มีก ารระบ าดเชื้ อcv ด้วยเช่ นกัน

แต่ยอมรับว่า เรื่องดังกล่ าวกระทบต่อ GDP ของไทยและ GDP ของทั่วโลก ซึ่งก ารระบ าดรอบนี้น่ าเป็นห่ วงจริงๆ

และคิดว่าหากค นไทยช่ วยกันก็ยังมีโอก าสที่ GDP ของไทยจะโตขึ้น 4% ได้ เพร าะในตอนนี้พบว่าบัญชีเงิ นฝาก

ของค นไทยสูงขึ้นหล ายแสนล้ านบ าท ดังนั้น หากต้องก ารให้ GDP สูงขึ้น 4% ก็ขอให้ช่ วยนำเงิ นฝากออกมาใช้จ่ ายมากขึ้น

ซึ่งห ากนำจำนวนเงิ นฝากจำนวน 5-6 แสนล้ านบ าท ออกมาใช้ จะเปลี่ ยน GDP ได้ถึง 3% หรือหากนำเงิ นฝ ากมาใช้เพียงครึ่งหนึ่ง

โดยไม่จำเป็นต้องมาขอระดับค นละครึ่ง ก็จะช่ วยได้ขยับ GDP ถึง 1% ทั้งนี้ จ ากก ารประเมินประเทศไทยจะมี GDP 2.7 %

แต่หากได้ค นไทย ค นรักประเทศ รักชาติ มาช่ วยกันใช้จ่ าย เห็นอกเห็นใจผู้อื่น หรือค นที่ด้อยโอก าสกว่า ทุกอย่ างก็จะกลับมาได้

ข้อมูลsanook