ธ.ก.ส.ออก3ม าตรก ารเพื่อช่ วยเหลือเกษ ตร กร

ธ.ก.ส.ออก 3 ม าตรก ารแ ก้ห นี้นอกระบบเพื่อเกษ ตรกร และครอบครัวเกษ ตรผ่ านพ้นวิกฤติcv ให้กู้เงิ นสูงสุดถึง 1 แสนบ าท

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 64 น ายธน ารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดก ารธน าค ารเพื่อก ารเกษ ตรและสหกรณ์ก ารเกษ ตร

หรือ ธ.ก.ส. กล่ าวว่า ช่วงที่ภ าวะเศร ษฐกิ จถดถอยอันเนื่ องจ ากสถ านก ารณ์ก ารแพ ร่ระบ าดของเชื้ อไ วรั สcv

ส่งผลให้ประชาช นบ างส่วนว่ างงาน

รวมทั้งเกษ ตร กรไม่สาม ารถข ายผลผลิตได้ต ามปกติ ทำให้ร ายได้ลดลงหรือไม่มีร ายได้ จ นนำไปสู่ปั ญห าก ารกู้เงิ นนอกระบบ

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิ ต ดังนั้น เพื่อช่ วยเหลือเกษ ตร กรและบุคคลในครัวเรื อนที่ประสบปั ญห าดังกล่ าว ธ.ก.ส.

จึงได้ออกม าตรก ารจัดก ารห นี้นอกระบบ อย่ างยั่งยืน จำนวน 3 โครงก าร ประกอบด้วย

1. โครงก ารแ ก้ไขห นี้นอกระบบของเกษ ตร กรและบุคคลในครั วเรื อน สำหรับชำระห นี้นอกระบบที่เกิ ดจ ากเกษ ตรกรลู ก ค้ า

คู่สมรส บุตร บิด าม ารด าของเกษ ตร กรลูกค้ าหรือของคู่สมรสซึ่งอยู่ในอุปก าระของเกษ ตร กรลู กค้ า

– วงเงิ นกู้ไม่เกินร ายละ 100,000 บ าท

– เว้นแต่กรณีมีวัตถุประสงค์ในก ารสง วนที่ดินทำกินที่ลู กห นี้ใช้ที่ดินในก ารจำนองไม่เกินร ายละ 150,000 บ าท

– อัตร าดอกเบี้ ย 12% ต่อปี ระยะเวลาชำระห นี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี

– รับสิ ทธิประโย ชน์ความคุ้มครองสิ นเชื่ อกรณีเสี ยชีวิ ตร ายละไม่เกิน 100,000 บ าท และก ารคืนด อกเบี้ ยใน 30% ของด อกเบี้ ยที่ชำระห นี้

2. โครงก ารสิ นเชื่ อชำระดีมีวงเงิ น Smart Cash สำหรับลู กค้ าผู้กู้สิ นเชื่ อต ามโครงก ารแ ก้ไขห นี้นอกระบบ

ที่ชำระห นี้ตรงต ามระยะเวลาที่กำหนดและมีเห ตุจำเป็นต้องใช้เงิ นฉุ กเฉิ น เพื่อป้องกันก ารก่อห นี้นอกระบบ

สนับสนุนเงิ นเครดิตหมุนเวียนผ่ านบัตร ATM

– ให้กู้สูงสุดร ายละไม่เกิน 50,000 บ าท

– อัตร าด อกเบี้ ยร้อยละ MRR + (0 ถึง 3) ต่อปี ระยะเวลาชำระห นี้ไม่เกิน 12 เดือนนับจ ากวันกู้

– รับสิ ทธิประโยชน์ผ่ านก ารคุ้มคร องสิ นเชื่ อกรณีเสี ยชีวิ ต ร ายละไม่เกิน 50,000 บ าท

– ลู กค้ าที่มีความต้องก ารสิ นเชื่ อสาม ารถแ จ้งความประสงค์ขอสิ นเชื่ อได้ผ่ านช่องทาง LINE Official BAAC Family

3. โครงก ารสิ นเชื่ ออาชีพเส ริมเพิ่มร ายได้ เพื่อสนับสนุนสิ นเชื่ อด อกเบี้ ยต่ำให้กับลู กค้ าผู้กู้สิ นเชื่ อต ามโครงก ารแ ก้ไขห นี้นอกระบบ

ให้สาม ารถสร้ างร ายได้เพิ่มขึ้นจ ากก ารประกอบอาชีพเส ริม

โดยผ่ านก ารฝึกอบรมความรู้หรือทักษะจ ากสถ าบันก ารศึกษาหรือหน่ วยงานของรั ฐหรือเอ กช น

– วงเงิ นกู้ร ายละไม่เกิน 50,000 บ าท

– อัตร าด อกเบี้ ยร้อยละ 0 ต่อปี ในช่ วง 6 เดือนแ รก และตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไปอัตร าด อกเบี้ ยร้อยละ MRR ต่อปี

(ปัจจุบันอัตร าด อกเบี้ ย MRR เท่ากับร้อยละ 6.50)

– ระยะเวลาชำระห นี้ไม่เกิน 10 ปี

– ระยะเวลาโครงก ารตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีน าค ม 2566

น ายธน ารัตน์ กล่ าวอีกว่า เพื่อให้ก ารแ ก้ไขห นี้นอกระบบเป็นไปอย่ างมีประสิ ทธิภ าพต ามหลักความรู้นำ

สิ นเชื่ อต าม ธ.ก.ส. จึงได้สนับสนุนให้ลู กค้ าผู้เข้ าร่ วมโครงก ารต้องเข้ ารับก ารอบรมเส ริมสร้ างความรู้

ก ารพัฒน าทักษะอาชีพต่ างๆ กับศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศร ษฐกิ จพอเพียง ธ.ก.ส. ศูนย์เรียนรู้ 459 ร วมถึงศูนย์พัฒน าความรู้

พัฒน าอาชีพของส่วนงานอื่นๆ เพื่อเติมเต็มศักยภาพของลู กค้ า สร้ างโอก าสในก ารประกอบอาชีพหรือปรับเปลี่ ยนก ารผลิต

ทำให้เกษ ตร กรและบุคคลในครัวเรื อนก้ าวผ่ านวิกฤติ

สาม ารถสร้ างอาชีพและร ายได้อย่ างมั่นคงยั่งยืน

ปัจจุบันมีลู กค้ าเข้ าร่วมโครงก ารแ ก้ไขห นี้นอกระบบกับ ธ.ก.ส. จำนวน 50,634 ร าย เป็นเงิ น 5,085 ล้ านบ าท

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสาม ารถติดต่อสอบถ ามร ายละเอี ยดโครงก ารฯ ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาข าทั่วประเทศ หรือที่ Call Center 02-555-0555

ข้อมูลthairath