ด วง 4 นักษั ตรมีเก ณฑ์ได้โ ยกย้ ายงานแล้วจะรุ่งเรื อง

หมอกฤษณ์ เปิ ด 4 นักษั ตร มีเก ณฑ์ย้ ายงาน-ที่อยู่ ให้ยืมเงิ นไม่เคยได้คืน

วันที่ 26 เมษายน หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เปิ ด 4 ปีนักษั ตร

ได้แ ก่

ฉลู

มะโ รง

มะแ ม

จอ

จะมีก ารเปลี่ ยนแป ลงชีวิต เช่ น ย้ ายงาน ย้ ายที่อยู่อาศัย ให้ระวั งจะมีค นเข้ ามายืมเงิน

แต่ให้ไปไม่เคยได้คืน น้อยอกน้อยใจค นรอบข้ าง เพร าะทำดีไม่เคยเห็นคุณค่ า ย ามเดือดร้อนมาให้เร าช่ วย

พอได้ดีถีบหัวเร าส่ง สุขภ าพให้ระวั งระบบทางเดินห ายใจ ปวดหัว ตัวร้อน ปวดฟัน ปั ญห าในช่ องปาก

ทำบุญด้ วยน้ำใบบัวบก บ าตร จีวร แก่วัดต ามต่ างจังหวัดไก ลๆ จะได้แก้ด วงให้กลับมาเฮง

ข้อมูลmatichon