กรมอุตุ เตื อน 52จว. พายุฤดูร้อนถ ล่มหนัก

กรมอุตุฯ เตื อนพายุฤดูร้อนถล่ม 52จว. ทำลมแ รง-ลู กเห็บตก-ฟ้าผ่ า

วันที่ 26 เม.ย.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้ า

บริเวณความกดอาก าศสูงระลอกให ม่จ ากประเทศจีนได้แ ผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้

และประเทศเวียดน ามตอนบนแล้ว ค าดว่าจะแผ่ลงปกคลุมภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบนของประเทศไทยในวันนี้ (26 เมษายน 2564) ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอาก าศร้อน

ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริเวณภ าคเหนือ และภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพายุฤดูร้อนเกิ ดขึ้น

โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโ ชกแ รง ลู กเห็บตก และอ าจมีฟ้าผ่ าเกิ ดขึ้นได้

โดยมีฝนตกหนักบ างแห่ง ขอให้ประชาช นบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตร ายจ ากพายุฤดูร้อน

ที่จะเกิ ดขึ้นไว้ด้วย โดยหลีกเลี่ ยงก ารอยู่ในที่โล่งแ จ้ง ใต้ต้นไม้ให ญ่ ป้ ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้ างที่ไม่แ ข็งแ รง

สำหรับเกษ ตร กรควรเตรียมก ารป้องกันและระวังคว ามเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางก ารเกษ ตรไว้ด้วย

ฝุ่นละอองขน าดเล็ก ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น

ทำให้ก ารสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันน้อย เว้นแต่ในภ าคเหนือ มีลมอ่อนพัดปกคลุมและมีฝนน้อย

ทำให้ก ารสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีมากขึ้น

ข้อมูลsanook