3 ร าศีด วงดีสุดจะร วยแบบฟ้าผ่ า

จริงๆ ในเดือนมีน าค ม มีหลายร าศีที่ด วงชะต าดีขึ้น แต่ถ้าจะด วงดีแบบเนื้ อๆ เน้นๆ

เลยต้องขอยกให้ 3 ร าศีดังต่อไปนี้ที่หมอไก่ พ.พาทินี บอกกับไทยรั ฐออนไลน์

ร าศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

เป็นร าศีที่ด วงดีแบบ X2 เพร าะนอกจ ากที่ก ารงานจะก้ าวหน้ าเพร าะความสาม ารถของตนเองแล้ว

ยังจะก้ าวหน้ าเพร าะมีผู้ให ญ่หนุนนำอีกต่ างหาก เรียกว่ามีเก ณฑ์น ายรักน ายหลงแบบไม่ต้องเปลื องน้ำมันพร าย

ยืนเฉยๆ เข าก็รัก หากจะเข้าหาผู้ให ญ่ รีบพุ่งตัวเข้ าไปหาเลย อย่ ารอช้ า เพร าะจะสำเร็จทุกประก าร

ร าศีพฤษภ (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

ถือว่าเป็นร าศีที่ชีวิตมีความก้ าวหน้ าอย่ างมาก โดยเฉพ าะเรื่องก ารงานที่ค่อนข้ างก้ าวหน้ ามากเหมือนเที ยบกับช่ วงที่ผ่ านมา

เวลาจะทำอะไรก็มีโอก าสประสบความสำเร็จได้โดยง่ าย ไม่ย ากเย็น

ไม่มีอุปสร รคเหมือนที่ผ่ านมาสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังมีโอก าสเป็นความจริงได้ ถ้าลงมือทำ

เพร าะถ้าด วงดีแล้วไม่ลงมือทำ โอก าสก็จะผ่ านไปอย่ างน่ าเสี ยดาย

ร าศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

ชาวร าศีกุมภ์ ถือว่าโ ชคดีแบบมหาโ ชคหล่นทับ ด วงชะต าดีขึ้นแบบพลิกจ ากร้ ายกล ายเป็นดีมากๆ

ก ารเปลี่ ยนแป ลงเกิ ดขึ้นในชีวิตโดยเฉพ าะเรื่ องก ารงาน หล ายค นอาจมีก ารเปลี่ ยนงานแบบย้ายออกไปเลย

บ างค นอาจทำงานที่เดิม แต่ในรูปแบบให ม่ๆ หน้ าที่ให ม่ๆ หรือมีก ารเปลี่ ยนแป ลงอะไรบ างอย่ าง

ซึ่งจะส่งผลดีกับตัวคุณ ต่อจ ากนี้ชีวิตจะก้ าวหน้ า ไม่ติดหล่มเหมื อนที่ผ่ านมาแล้วแต่ค นเร า

แ ม้ว่าจะร าศีเดี ยวกันแต่อาจด วงดีไม่เท่ากัน ขอแนะนำให้หมั่นทำบุญสร้ างกุศล จะยิ่งทำให้ด วงชะต าดีแบบฉุดไม่อยู่เลยทีเดี ยว

ข้อมูลthairath