ด วงมาแ รงโ ค้งสุดท้ ายของเดือน เตรี ยมร วยแบบอู้ฟู่

แ ม้ว่าเดือนนี้จะเหลือแค่ไม่กี่วัน แต่ทั้ง 3 ร าศีที่ หมอไก่ พ.พาทินี กำลังจะกล่ าวต่อไปนี้

ด วงดีหนักมาก เอ๊ะ หรือมีโอก าสด วงดีช่ วงโค้งสุดท้ ายของเดือนเมษายน

ร าศีเมถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

เป็นร าศีที่ด วงดีวันดีคืน ก ารงานก ารเงิ นดีขึ้นเรื่ อยๆ แต่ถ้าให้เที ยบกัน 2 อย่ าง

ก็ถือว่าก ารเงิ นดีมาก มีโอก าสได้เงิ นก้อนสูงแต่กว่าจะได้มา ก็ต้องเหนื่ อย ไม่ใช่ล าภฟลุกๆ ไม่ใช่ล าภลอย

ร าศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

ถือว่าเป็นร าศีที่ด วงชะต าเริ่มดีขึ้นมาก หากมีอุปสร รคในชีวิ ตจะค่อยๆ ดีขึ้น

ก ารงานดีขึ้น มีโอก าสสมหวังมากยิ่งขึ้นแต่เรื่ องที่ดีมากๆ คือก ารเงิ น ด วงมีโอก าสได้เงิ นก้อน ยิ่งเดือนหน้ าด วงยิ่งดี

ร าศีตุล (17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

ช่ วงนี้เหมือนแต้มบุญเริ่มทำงาน เพร าะช่ วงที่ผ่ านมา ชาวร าศีตุลเหนื่ อย มีเรื่องให้ต้องคิด ต้องเครี ยด

ต้องแ ก้ปั ญห าเรื่ อยๆ แต่ในช่ วงโค้งสุดท้ ายของเดือนด วงกลับดีเรื่องหนักๆ

ที่คิดว่าจะแ ก้ไขไม่ได้ ก็จะแ ก้ไขได้ เหมือนบุญกุศลหนุนนำให้พบเจอกับหนทางสว่ าง

ข้อมูลthairath