ร าค าทองจ่อผันผ วนไม่หยุด

น ายจิตติ ตั้งสิ ทธิ์ภักดี น ายกสมาค มค้ าทองคำ เปิ ดเผยว่า ร าค าทอง ในสัปดาห์หน้ า

ค าดว่าร าค าจะกลับมามีความผันผวนอีกครั้ง หลังค่ าของเงิ นดอลล าร์สหรั ฐยังถือเป็นปัจจัย

สำคัญต่อร าค าทองคำในช่ วงนี้ รวมทั้งนโยบ ายเศร ษฐกิ จของสหรั ฐที่

เตรี ยมปรับขึ้นภ าษีภ ายในประเทศซึ่งอ าจมีผลกระทบต่อร าค าทองคำในระยะนี้ได้

อย่ างไรก็ต ามมองร าค าทองคำตลอดทั้งเดือนนี้เชื่ อว่าจะยังคงผันผวนและไร้ทิศทาง

ดังนั้นนักลงทุนระยะสั้น ควรดูทิศทางสักระยะ ค าดกรอบร าค าทองคำในสัปดาห์หน้ า

ค าดว่าจะอยู่ในกรอบ 1,775-1,800 เหรี ยญสหรั ฐต่อออนซ์

ข้อมูลsanook