ด่ วนอย่ าลบแอพเป๋าตัง รอรับเงิ นเพิ่ม

ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า แอพฯ เป๋าตัง และฟีเจอร์ G-Wallet เป็นหนึ่งไอเทมสำคัญในก ารใช้จ่ ายเงิ น

จ ากโครงก าร เร าช นะ และ ค นละครึ่ง ที่ช่ วยเหลือเยี ยวย า ประชาช นที่รับผลกระทบจ าก CV

สำหรับค นละครึ่งเฟส2 กำลังจะสิ้ นสุดโครงก ารในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ส่วนเร าช นะอยู่ระหว่ างเปิ ดให้ใช้จ่ ายได้จ นถึง 31 พ.ค. 64

หลังจ ากที่หล ายค นใช้เงิ นเยี ยวย าจ นหมด อาจจะลบแอพฯ เป๋าตังออกเพร าะคิดว่าหมดประโย ชน์แล้ว

ทว่า “เป๋าตัง” ไม่ได้มีไว้แค่ใช้จ่ ายเงิ นของโครงก ารจ ากภ าครั ฐเท่านั้น

แต่ยังสาม ารถใช้ประโย ชน์อื่นๆ ได้อีกเพี ยบ ซึ่งในบ างฟังก์ชั่นหล ายแอพฯ ทำไม่ได้

วันนี้เร าจึงรวบรวมคุณสมบัติ และฟังก์ชั่นสำคัญๆ

ของแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ที่มีติดเครื่ องไว้ใช้ประโย ชน์ได้แ ม้จะสิ้ นสุด

โครงก ารเยี ยวย าจ ากภ าครั ฐแล้วก็ต าม แล้ว แอพฯ เป๋าตัง ทำอะไรได้บ้ าง

1. รับเงิ นจ ากภ าครั ฐ ผ่ าน G-Wallet

2.จ่ าย ห นี้ กยศ.

ลู กห นี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อก ารศึกษา (กยศ.) สาม ารถดูข้อมูลยอดห นี้ของตัวเอง

ประวัติก ารชำระได้ และสาม ารถชำระห นี้ผ่ านช่องทางออนไลน์ได้ด้วย

3.จองคิวพบแพทย์ และตร วจสอบข้อมูลเกี่ ยวกับด้ านสุขภาพ ผ่ าน Health Wallet

4.ลงทุนพันธบัตรรั ฐบ าล

5.ใช้จ่ ายแบบไม่ใช้เงิ นสด

ข้อมูลsiamnews