ค นละครึ่งเฟส3จ่อจ่ าย3,500อีก3เดือน

น ายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักน ายกรั ฐมนตรี กล่ าวถึงโครงก ารเร าช นะว่า

รั ฐบ าลไม่ได้มีก ารเปิ ดรับสมั ครลงทะเบี ยนเพิ่ม โดยครม.นั้นได้เคยมีมติอนุมัติจำนวนกลุ่มเป้าหม ายแล้วประมาณ 31.1 ล้ านค น

แต่เนื่ องจ ากจำนวนผู้มีสิ ทธิที่เข้ าร่ วมโครงก ารจริงมีมากกว่าที่ประมาณก ารไว้

แ ยกเป็นผู้ได้รับสิ ทธิต ามโครงก ารแล้ว 33.1263 ล้ านค น, ผู้ที่อยู่ระหว่ างก ารตร วจสอบคัดกร อง

ประมาณ 86,000 คน และผู้ต้องก ารความช่ วยเหลือ/ผู้ที่อยู่ระหว่ างก ารทบทวนสิ ทธิประม าณ 284,000 ค น

ดังนั้น ครม.จึงมีมติเห็นชอบให้ขย ายกลุ่มเป้าหม ายโครงก ารเร าช นะให้เป็นประม าณ 33.5 ล้ านค น

เนื่ องจ ากมีผู้รับสิ ทธิสูงกว่ากรอบเดิมที่วางไว้ กระทร วงก ารคลังจึงได้ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมา

ใช้ให้สอดคล้องกับจำนวนค นที่เพิ่มขึ้น โดยกระทร วงก ารคลังไม่ได้มีก ารเปิ ดรับสมั ครลงทะเบี ยนเพิ่มในโครงก ารเร าช นะแต่อย่ างใด

นอกจ ากนี้ ครม.ยังเห็นชอบขย ายระยะเวลาที่ประชาช นผู้ได้รับสิ ทธิสาม ารถใช้จ่ ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุน ายน 2564

จากเดิมที่ใช้จ่ ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาค ม 2564 และให้กระทร วงก ารคลัง

พิจ ารณ าผลก ารทบทวนสิ ทธิให้เสร็จสิ้ นภ ายใน 13 พ.ค. 64 ด้วย

ก ารออกแบบม าตรก ารกระตุ้นเศร ษฐกิ จ ในลักษณะโครงก ารค นละครึ่งเฟส 3 ได้รับก ารยืนยันจ ากผู้บริหารกระทร วงก ารคลัง

ว่า จะมีข้อสรุปที่ความชัดเจ นในช่ วงเดือนพฤษภาค ม โดยรูปแบบก ารใช้จ่ ายใก ล้เคี ยงก็โครงก ารค นละครึ่งในเฟส 1 และ 2

แต่จะมีก ารเพิ่มเติมร ายละเอี ยดโครงการ อาทิ ก ารขย ายสิ ทธิให้ร้ านค้ าใน

ภ าคบริก าร เช่ น ร้ านทำผม ร้ านนวด เป็นต้น เข้ าร่ วมโครงก ารค นละครึ่งได้

หลังจ ากที่ในเฟส 1 และ 2 มีเพียงร้ านข ายสิ นค้ าและอาหารเท่านั้น จะเอาสิ่งที่มันบกพร่องมาปรับปรุงให้มันดีขึ้น

หรืออะไรที่ยังไม่คร อบคลุมก็จะทำให้คร อบคลุม เช่ น รอบนี้เรามีข้อมูลจ ากบริก ารก็อาจจะรวมเข้ าไปด้วย

เพร าะค นละครึ่งเฟสแรกมีเพียงข้อมูลก ารซื้อสิ นค้ า เป็นต้น

โดยที่ทำโครงก ารเร าช นะ ก็มีภ าคบบริก ารเข้ ามาแล้ว ก็จะดูผลของภ าคบริก ารด้วย

โดยตอนนี้ได้ให้กรุงไทยไปรวบร วมข้อมูลภ าคบริก ารแล้ว ว่ามีส่วนใดบ้ าง นอกจ ากนี้ยังจะทำก ารปรับปรุง

เพื่อลดช่องว่างในเรื่ องของก ารป้องกันร้ านค้ าและผู้ใช้งานทุจริตในโครงก าร แห ล่งข่ าวระบุ

สำหรับร ายละเอี ยดโครงก ารค นละครึ่งเฟส 3 ที่ชัดเจ นอื่นๆ เช่ น ก ารลงทะเบี ยนให ม่ และระยะเวลาดำเนินโครงก ารนั้น

จะต้องรอหารือในระดับนโยบ าย ส่วนจำนวนผู้เข้ าร่ วมจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 15 ล้ านค น หรือจะขย ายจำนวนถึง 30 ล้ านค น

เท่ากับโครงก ารเร าช นะ หรือไม่ และวงเงิ นที่จะให้ใช้จ่ ายที่เท่ากับโครงก ารที่ผ่ านมา 3,500 บ าท

นั้นต้องดูเรื่องงบประม าณว่าจะมีเพียงพอหรือไม่ ซึ่งค าดว่าจะนำมาจ าก เงิ นกู้ ใน พระร าชกำหนด 1ล้ านล้ านบ าท

ส่วนวงเงิ นที่จะให้เบื้ องต้น ค าดว่าจะไม่ได้ให้ 500 บ าท เหมื อนเฟส 2 ซึ่งอาจจะน้อยเกินไป

แต่ห ากจะให้ร ายละ 3,000-3,500 บ าท น าน 3 เดือน ก็ต้องดูว่ามีเงิ นเหลือพอหรือไม่

ซึ่งตอนนี้เงิ นกู้จ าก พ.ร.ก.กู้เงิ น 1 ล้ านล้ านบ าท ในส่วนวงเงิ นเยี ยวย า 5.5 แสนล้ านบ าท

ใช้ไปเกื อบหมดแล้ว จึงเหลือวงเงิ นในส่วนฟื้นฟูอีกประม าณ 2.4แสนล้ านบ าท ที่จะนำมาใช้ได้

ก็ขึ้นอยู่กับฝ่ ายนโยบ ายว่าจะจ่ ายเท่ าไหร่ จึงจะเหม าะสม พ.ร.ก.กู้เงิ น 1ล้ านล้ านบ าท

ขณะนี้ในส่วนของแผนเยี ยวย าประชาช นที่ได้รับผลกระทบจ าก CV เต็มวงเงิ นแล้ว 5.5แสนล้ านบ าท

ก็อาจจะมีก ารพิจ ารณ าใช้วงเงิ นจ ากก้อนฟื้นฟูเศร ษฐกิ จและสังค ม ที่ยังมีวงเงิ นเหลืออยู่ 2แสนล้ านบ าท

ส่วนก้อนที่ใช้สำหรับสาธ ารณะสุข ใช้ไป 1.5 พันกว่าล้ านบ าท จ ากกรอบเงิ น 4.5 หมื่นล้ านบ าท

สาเห ตุที่พิจ ารณาจะออกโครงก ารค นละครึ่งเฟส 3

เนื่องจ ากโมเมนต์ตัมในเรื่องของก ารฟื้นฟูเศร ษฐกิ จ โครงก ารค นละครึ่ง เป็นโครงก ารที่ช่ วยเหลือทุกภ าคส่วน

และผู้ประกอบก ารร ายเล็กจริงๆ ที่มีเกื อบ 2 ล้ านร าย ซึ่งรวมภ าคบริก ารที่เพิ่งเข้าร่ วมในโครงก ารเร าช นะ

นอกจ ากประชาช นทั่วไปและผู้ประกอบก ารร ายเล็กแล้ว เร ายังช่ วยกัน

ทุกท่ านช่ วยกันออกเงิ นครึ่งหนึ่ง และ รั ฐก็ออกอีกครึ่งหนึ่ง เป็นเรื่องของความร่ วมมือกัน

อย่ างไรก็ต าม ต้องรอมิตจ ากที่ประชุมอีกครั้ง ว่าจะมีก ารเยี ยวย าเพิ่มเติมอย่ างไร

ข้อมูลsiamstreet