อัพเดทล่ าสุดประก าศเพิ่มเป็น 45 จังหวัดไม่ส วมหน้ าก ากโดนป รับ

สำหรับสถ านก ารณ์ก ารแพ ร่กระจ ายของ CV ที่ยังพบผู้ติด CVร ายวันจำนวนมาก

แต่ละพื้นที่ต้องหาม าตรก ารป้องกันเพื่อลดก ารแพ ร่กระจ าย ล่ าสุดเมื่อเวลา 11.00 น.

ของวันที่ 25 เมษายน 2564 กระทร วงมหาดไทย ทำบัญชีจังหวัดที่มีบทลงโท ษ

กรณีประชาช นไม่ใส่หน้ าก ากอน ามัย/หน้ าก ากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถาน สวนสาธ ารณะ รวมทั้งสิ้ น 45 จังหวัด ดังนี้

ภ าคกล างและภ าคตะวันออก

1. ก าญจนบุรี (เฉพ าะตล าด ตล าดนัด ตล าดน้ำ)

2. ปร าจีนบุรี

3. เพชรบุรี

4. สุพร รณบุรี

5. อยุธย า

6. สมุทรสาคร

7. ลพบุรี

8. สมุทรปร าก าร

9. ประจวบคีรีขันธ์

10. ชลบุรี

11. สระบุรี

12. ตราด

13. นนทบุรี

14. นครปฐม

15. จันทบุรี

ภาคใต้

1. สุร าษฎร์ธานี

2. ตรัง

3. นครศรีธร รมร าช

4. นร าธิวาส

5. ปัตต านี

6. พังงา

7. ภูเก็ต

8. ระนอง

9. สตูล

10. สงขลา

11. ยะลา

ภ าคเหนือ

1. สุโขทัย

2. ตาก

3. เพชรบูรณ์

4. อุตรดิตถ์

5. ลำพูน

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ยโสธร

2. หนองค าย

3. อุบลร าชธานี

4. ชัยภูมิ

5. มหาส ารค าม

6. มุกดาหาร

7. ศรีสะเกษ

8. สุรินทร์

9. อุดรธานี

10. เลย

11. อำน าจเจริญ

12. บุรีรัมย์

13. นครพนม

14. ขอนแ ก่น

อย่ างไรก็ต าม ขอให้ทุกค นทำต ามม าตรก ารป้องกัน สวมหน้ าก ากอน ามัยก่อนออกจ ากบ้ านทุกครั้งนะคะ

ข้อมูลsiamstreet