ด่ วนใครต กงานฟังท างนี้ รีบเลยรับแค่2ค นเงิ นเดื อน 80,000

เรี ยกได้ว่าสถ านก ารณ์ในขณะนี้หล ายค นต่ างเผชิญกับ cv-19 ที่ขย ายวงกว้ างเพิ่มมากขึ้น

หล ายค นถึงกับต้องตกงาน และหากอยู่ในกลุ่มเสี่ ยงนั้นก็ต้องกักตัว และทำให้ข าดร ายได้

ซึ่งล่ าสุดก็ได้มีค นไทยที่ทำงานอยู่เกาหลีได้โพสต์ช วนไปทำงานทร าไร่มะเขือเทศไฮเทค

ซึ่งได้เงิ นเดื อนถึง 3,000,000 วอนต่อเดื อนเลยทีเดี ยว เที ยบเป็นเงิ นไทย

เท่ากับ 80,000 กว่าบ าท มีวัหยุด 2 วันต่อเดือน ไม่ตัดวีค เฒ่ าแ ก่ใจดี

โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า รับค นงานจ้า มาทำงานด้ วยกันนะจ้า

ข้อมูลsiamnews