เร าเที่ ยวด้วยกันเฟส 3 ยันให้จ องสิ ทธิเดือน พ.ค. นี้

ผู้ว่า ททท. ยันเปิ ดจองเร าเที่ ยวด้วยกันเฟส 3 กล างเดือน พ.ค. นี้ รับย อดผู้ติดเชื้ อพุ่ง 2,000 ค น กระทบเชื่ อมั่น

น ายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าก ารก ารท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิ ดเผยว่า

แ ม้จะอยู่ในช่ วงสถ านก ารณ์ก ารแพ ร่ระบ าดของไ วรั สcv ระลอกให ม่ แต่

ททท.ยังคงเป้าหม ายก ารเปิ ดให้ประชาช นเริ่มจองสิ ทธิ์โครงก าร เร าเที่ย วด้วยกันเฟส 3

และทัวร์เที่ ยวไทย ในช่ วงกล างเดือน พ.ค. 64 ซึ่งค าดว่า นักท่องเที่ ยวจะเริ่ มออกเดินทางช่ วงเดือน มิ.ย.-ก.ค.

เป็นต้นไป ดังนั้น ททท.ค าดว่าจะพิจ ารณ าขย ายเวลาเดินทางท่องเที่ ยวให้สิ้ นสุด 30 ก.ย. 64

อย่ างไรก็ต าม สถ านก ารณ์ก ารแพ ร่ระบ าดของไ วรั สcv ระลอกให ม่

มองว่าจะกระทบต่อตล าดไทยเที่ ยวไทยในช่ วงไตรม าสที่ 2 และตัวเลขผู้ติดเชื้ อที่เพิ่มขึ้นกว่า 2,000 ค น

ได้กระทบต่อความเชื่ อมั่นก ารเดินทางท่องเที่ยว เพร าะส่วนใหญ่ทุกค นจะระมั ดระวั งมากขึ้น ทำให้กิจกร รมท่องเที่ยวชะลอตัวลง

ข้อมูลsanook