2ร าศีต่อไปนี้มีเก ณฑ์แฟนพาร วย

ก ารทำน ายของหมอไก่ พ.พาทินี content นี้อาจจะสะเทือนในคนโสดนิดนึง เพร าะ 2 ร าศี

ที่หมอไก่กำลังจะกล่ าวต่อไปนี้ เป็นร าศีที่ด วงดี แฟนเกื้อหนุน แฟนส่งเส ริม แฟนพาร วย นั่นเอง

ร าศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

เรียกว่าด วงปังจริงอะไรจริง ทั้งก ารงาน ก ารเงิ น ความรัก เรียกว่าดีแบบคอมโบเซต

ชีวิตถึงคร าวเจริญรุ่งเรื อง จะคิดจะทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จดีทั้งนั้นถ้าอยู่เดี่ ยวๆ ค นเดียวก็เรียกว่าปังแล้ว

แต่ถ้ ามีคู่ด้วย โอ้โห เขาเรียกว่าปังคูณสอง เพร าะค นรักจะคอยช่ วยเหลือเกื้อหนุนให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิต

ร าศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

ร าศีนี้ก็เรียกว่าด วงดีไม่เบ า ด วงดีแบบครบเซต ชีวิตดีวันดีคืน ทั้งก ารงาน ก ารเงิ น ความรัก

ดีหมดทุกเรื่ องค นโสดที่ว่าด วงดีแล้ว แต่ถ้ายิ่งมีแฟน ด วงชะต ายิ่งดีหนัก คุณและค นรักจะจับมือพากันไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

ทั้ง 2 ร าศีนี้ด วงดีเรื่องคู่ ร วมไปถึงก ารทำอะไรเป็นคู่ด้วย เช่ น ก ารทำงานร่ วมกับคู่หู

ก ารมีหุ้นส่ วน ก ารร่ วมด้วยช่ วยกันสร้ างอน าคตกับเพื่อน ทำอะไรเป็นคู่ๆ ก็ถือว่าดีมากๆ

วิธีเส ริมด วง

1. ก ารทำบุญเกี่ยวกับก ารศึกษาเพื่อเป็นก ารเส ริมด วงชะต า

2. ก ารทำบุญช่ วยเหลือค นแ ก่ ค นชร า

ข้อมูลthairath