ประก าศร้ านสะด วกซื้อในพื้นที่สีแดงปรับเวลาทำก ารและปิ ดทำก าร

วันที่ 24 เมษายน มีร ายงานว่า ร้ านค้ าสะด วกซื้อจะให้บริก ารต ามเวลา 05.00 – 22.00 น.

ทั้งนี้มีผลครอบคลุมเฉพ าะพื้นที่สีแดง 18 จังหวัดเท่านั้น

ได้แ ก่ กรุงเทพมหานคร เชี ยงให ม่ ชลบุรี สมุทรปร าก าร ประจวบศีรีชันธ์

สมุทรส าคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครร าชสีมา นนทบุรี สงขลา ต าก

อุตรธานี สุพร รณบุรี สระแก้ว ระยอง ขอนแ ก่น ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน

จ นถึง วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาค ม 2564 (ยกเว้นจะมีประก าศของจังหวัด ระบุอื่นใดนอกเหนือจ ากนี้)

ข้อมูลsiamtopic