พิมรี่พ ายส่งของช่ วยชาวบ้ านไม่มีร ายได้ไม่ได้ไปทำงานลงชื่อใต้โพ สต์ไว้เลย

จ ากสถ านก ารณ์ก ารแพ ร่ cv ในไทยตอนนี้ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักพันมาหลายวันติด

ทำให้ตอนนี้มีผู้ติดจำนวนมากและโ รงพย าบ าลทั่วประเทศตอนนี้เตียงใกล้เต็ม และยังมีประชาช นที่เสี่ ยงและต้องกักตัวอยู่บ้ าน

ล่ าสุด(24เม.ย.64) พิมรี่พ าย หรือ พิมพ์พร รณ สรัลรัชญ์ เน็ตไอดอลและแ ม่ค้ าออนไลน์ชื่อดังที่ชอบช่ วยชาวบ้ าน

ได้อัดคลิปชี้แ จงว่า ใครที่กักตัวอยู่ 14 วัน ใครที่ไม่มีร ายได้ ไม่ได้ออกไปทำงานและยังต้องกักตัว

ไม่มีเงิ นจะซื้อข้ าวกินและเลี้ ยงคร อบครั ว ให้บอกชื่อที่อยู่ใต้โพสต์นี้

พิมจะส่งกล่องกำลังใจไปให้ถึงบ้ าน ต้องลำบ ากจริงๆ เพร าะมีคำลำบ ากกว่าเร า

ข้อมูลsiamnews