คลังพร้อมชงม าตรก ารเยี ยวย าปลายพ.ค.นี้เจอกัน

คลังเผย​ อยู่ระหว่ างหารือร ายละเอียด ม าตรก าร “เยี ยวย าcv” ระลอกให ม่​ ค าดสรุปเสนอครม.ปล ายพ.ค. นี้​

ขณะที่​ ก ารลงทะเบี ยนบัตรค นจ น ต้องรอให้สถ านก ารณ์cvคลี่คล ายก่อน

น างสาวกุลย า​ ตันติเตมิท​ ผู้อำนวยก ารสำนักงานเศร ษฐกิจก ารคลัง (สศค.)​ เปิ ดเผยว่า​

กระทร วงก ารคลังกำลังพิจ ารณ าร ายละเอี ยดม าตรก ารเยี ยวย าcvระลอกให ม่​

ค าดจะสรุปและเสนอคณะรั ฐมนตรีได้ภ ายในสิ้ นเดือนพ.ค.นี้​ โดยหนึ่งในม าตรก ารนั้น​ จะมีม าตรก ารค นละครึ่งอยู่ด้ วย

“เร าจะนำม าตรก ารเยี ยวย ารอบนี้มาใช้หลังสิ้ นสุดม าตรก ารเร าช นะที่จะสิ้ นสุดร าวเดือนมิ.ย.นี้”

ผอ.สศค.กล่ าวด้วยว่า​ สำหรับก ารลงทะเบี ยนค นจ นหรือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐรอบให ม่นั้น​

คงต้องรอให้สถ านก ารณ์cvคลี่คลายลงก่อน​ เพร าะจะเป็นก ารลงทะเบี ยนที่เปิ ดรับทั้งค นให ม่และค นเก่ า

ที่จะต้องใช้สาขาของแบงก์รั ฐเข้ ามาช่ วย​ ดังนั้น​ จึงต้องรอให้สถ านก ารณ์cvคลี่คล ายก่อน​ แต่เบื้ องต้น​ ยังค าดว่า​ จะเริ่มดำเนินก ารได้ภายในปีนี้

ประกันcv เจอ จ่ าย จบ! รับเลย 100,000 บ าท

ส่วนก ารปรับประมาณก ารเศร ษฐกิ จรอบให ม่ที่สศค.จะประก าศปลายเดือนเม.ย.นี้​ จะนำผลกระทบที่เกิ ดจ ากcvเข้ าร่ วม​

แต่จะยังไม่นำม าตรก ารให ม่เข้ าไปคำนวณ​ เนื่ องจ าก​ ต้องรอให้คณะรั ฐมนตรีเค าะวงเงิ นและม าตรก ารก่อน​

ทั้งนี้​ สศค.เคยประเมินจีดีพีปีนี้จะขย ายตัวได้​เฉลี่ยที่ 2.8%

ข้อมูลbangkokbiznews