ลุงตู่ประก าศชัด ไม่จ่ ายไม่ใช่ลุง

วิกฤติcvแผลงฤ ทธิ์รอบ 3 แพ ร่ระบ าดระเบิ ดระเบ้อจ นหาคลัสเต อร์ไม่เจอรั ฐบ าลยังประเมิน

ไม่ได้ว่าcvระบ าดรอบนี้จะทำลายเศร ษฐกิ จไทยพังยับไปอีกเท่าใด??

แต่ก ารประเมินของสภ าหอก ารค้ าไทย สมาค มธน าค ารและสภ าอุตสาหกร รม ประก าศหั่นเป้าจีดีพีปีนี้ เหลือ 1.5 เปอร์เซ็นต์

หรืออย่ างเก่งบวกไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์!!

แถมมีเงื่ อนไขพ่วงมาด้วยอีก 3 ประก าร

1,ก ารส่งออกต้องขย ายตัวเพิ่มจ ากปีที่แล้วไม่น้อยกว่า 4 เปอร์เซ็นต์

2,รั ฐบ าลต้องเร่งใช้เงิ นกู้ที่เหลืออยู่ 2.4 แสนล้ านบ าทเยี ยวย าประชาช น และฟื้นฟูเศร ษฐกิ จอย่ างมีประสิ ทธิภ าพและเกิ ดผลเป็นรูปธรรม

3,รั ฐบ าลต้องเร่งฉี ดวั คซี นประชาช นให้ครบ 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสร้ างภูมิคุ้มกันหมู่ก่อนสิ้ นปี

ถ้าฉีดวั คซี นไม่ได้ต ามเป้าจะทำให้ จีดีพีปีนี้เหี่ ยวลงอีก 1 เปอร์เซ็นต์

หรืออ าจหดไปถึง 2 เปอร์เซ็นต์??

“แ ม่ลู กจันทร์” ชี้ว่าcvระบ าดรอบแ รก ส่งผลให้จีดีพีประเทศไทยปีที่แล้ว…ติดลบลึกไปถึง 6 เปอร์เซ็นต์

ก ารเรียกทรั พย์!

เรียนรู้เพิ่มเติม→

ถ้าจีดีพีปี 64 ขย ายตัวปะล่ อมปะแล่มแค่ 1.5 เปอร์เซ็นต์

เท่ากับยังข าดทุนอยู่อีก 4.5 เปอร์เซ็นต์!!

แต่ถ้า…cvระบ าดรอบ 3 ทำให้จีดีพีปีนี้ติดลบซ้ำอีกปี??

แสดงว่าเงิ นกู้ 1 ล้ านล้ านบ าท ที่รั ฐบ าลลุงตู่ทุ่มลงไปจ นหมดกระเป๋าไม่ทำให้เศร ษฐกิ จไทยพลิกกลับมาบวกได้อย่ างที่ฉ ายหนังโฆษณา

สรุปว่า วิกฤติcvระบ าดรอบ 3 เป็นศึกใหญ่ที่จะพิสูจน์ฝีมือก ารแ ก้เศร ษฐกิ จของรั ฐบ าลอย่ างแ ท้จริง

“แ ม่ลู กจันทร์” มองแง่ดี น ายกฯลุงตู่ ยังมีเวลาพลิกวิกฤติเป็นโอก าสอีก 8 เดือนก่อนสิ้ นปี

ข้อสำคัญ น ายกฯลุงตู่ยังมีเงิ นกู้เหลืออยู่อีก 2.4 แสนล้ านบ าท

สมทบกับงบกลางฉุ กเฉิ นปี 64 ที่ยังเหลืออีก 8 หมื่นล้ านบ าท

รวมกับงบกล างที่กั๊กไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดอีก 2 หมื่นล้ านบ าท

เท่ากับ น ายกฯลุงตู่ยังมีงบเยี ยวย าประชาช นและกระตุ้นเศร ษฐกิ จในมืออีก 3.4 แสนล้ านบ าท

งบก้อนสุดท้ ายที่เหลืออีก 3.4 แสนล้ านบ าท ถ้ายิงกระสุนถูกเป้าไม่ยิงสะเปะสะปะ

สาม ารถเยี ยวย าความเดือดร้อนประชาช น และพยุงเศร ษฐกิ จไทยไม่ให้หัวทิ่มบ่อได้อย่ างแน่นอน!!

“แ ม่ลู กจันทร์” กำลังจับจ้องรอฟังข่ าวคืบหน้ าว่า “น ายกฯลุงตู่” จะเริ่มรูดซิปเปิ ดเป๋าตังรอบให ม่อย่ างไร??

แหล่งข่ าวระบุว่า น ายกฯลุงตู่ เตรี ยมขย าย “โครงก ารค นละครึ่ง เฟส 3”

เบิ้ลอีกค นละ 3,500 บ าท ติดต่อกัน 3 เดือน สำหรับผู้ร่ วมโครงก ารค นละครึ่ง 15 ล้ านค น

ส่วน “โครงก ารเร าช นะ” แ จกเบิ้มๆ ค นละ 7,000 บ าท ให้กับผู้ใช้สิ ทธิ์ 16 ล้ านค น และผู้ถือบัตรค นจ นอีก 14 ล้ านค น

จะเพิ่มรอบพิเศษอีกหรือไม่? แห ล่งข่ าวยังไม่กล้ ายืนยัน

สรุปว่าโปรโมชันแ จกฟรีมีแน่ๆ แต่จะแ จกเท่าไหร่? แ จกอย่ างไร? ขอเวลา น ายกฯลุงตู่ ตัดสิ นใจให้รอบคอบอีกที

เพร าะถ้าcvดันระบ าดซ้ำรอบ 4 ลุงไม่มีเงิ นแ จกอีกแล้วนะโยม.

ข้อมูลthairath