ด วงท่ านที่เกิ ดในวันจันทร์ท่ านจะได้รับเงิ นก้อนโต

ดูดวงร ายวันประจำวันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 2564 สำหรับท่ านที่เกิ ดวันจันทร์

ก ารงาน ตัดสิ นใจเริ่มทำธุรกิจให ม่ประสบความสำเร็จ

ก ารเงิ น วันนี้โ ชคดีจะได้รับเงิ น

ความรัก เกิ ดความเหินห่ างกันมากขึ้น

เคล็ดลับเส ริมด วงประจำวันนี้

บูชาสักก าระพระพรหม

อัญมณีมงคล นิล

สีมงคล สีส้ม

เ ลขนำโ ชค 3,4,7

ฤกษ์ดีประจำสัปดาห์มีผลตั้งแต่วันที่ 22 – 28 เมษายน 2564

ฤกษ์ดีในก ารทำบุญขึ้นบ้ านให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 8:23 – 11:11

ฤกษ์ดีในก ารซื้อรถยนต์คันให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:15 – 11:09

ฤกษ์ดีในก ารติดต่อเจรจ างานต่ างๆเหม าะในช่ วงเวลา 10:45 – 14:39

ฤกษ์ดีในก ารเปิ ดร้ านเริ่มธุรกิจให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:01 – 11:09

ฤกษ์ดีในก ารเดินทางทำบุญเหม าะในช่ วงเวลา 6:19 – 12:59

ข้อมูลsanook