บิ๊กตู่ไฟเขี ยว ผู้ว่าทุกจังหวัดประก าศเค อร์ฟิวได้

น ายกฯไฟเขี ยว เปิ ดทางให้อำน าจผู้ว่าร าชก ารจังหวัดยกระดับม าตรก าร-ปิ ดสถ านที่ต่ างๆเพิ่มเติม-รวมทั้งประก าศใช้เคอร์ฟิวบ างพื้นที่ได้

เพิ่มบุคล ากรอาสา รวมถึงดึงภ าคเอ กช นมาช่ วยทำงาน เพื่อแ ก้ไขปั ญห าวิกฤตครั้งนี้ให้ลุล่ วงไปให้ได้

วันที่ 24 เมษายน 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น ายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าก ารกระทร วงกลาโหม

โพสต์ในเพจ ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha ถึงสถ านก ารณ์cv ว่า ในฐ านะน ายกรั ฐมนตรีและผู้อำนวยก าร

ศบค. ได้รับทร าบปั ญห าและสถ านก ารณ์ที่เกิ ดขึ้น จึงเรียกประชุมกับหน่ วยงานต่ างๆ อย่ างเร่งด่วน

และผมได้สั่งก ารให้แ ก้ปั ญห าทั้งหมด และได้ข้อสรุปเบื้ องต้นดังนี้

1.เรื่ องก ารดูแลผู้ป่ วย ได้มีก ารสั่งก ารหน่ วยงานของกระทร วงสาธารณสุขดังนี้

1.1 ให้จัดเตรี ยมเตี ยงเพิ่มเติมที่มีประสิ ทธิภ าพเทียบเท่าโรงพย าบ าลสำหรับผู้ป่ วยทุกค น

เร่งแก้ปั ญห าเตี ยงเต็มของโรงพย าบ าลในกรุงเทพ ด้วยก ารบูรณาก ารระบบ

ส่งตัวผู้ป่ วยกับหน่ วยงานขนส่งต่ างๆ เพื่อนำส่งไปยังโ รงพย าบ าลในปริมณฑล

1.2 โดยในวันนี้ผู้ป่ วยที่ตกค้ างอยู่นอก รพ. จำนวน 1,423 ค น จะเริ่มได้รับก ารติดต่อนัดหม าย

เพื่อนำส่งโ รงพย าบ าลอย่ างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตามความเร่งด่วนของอาก าร และทั้งหมดจะต้องใช้เวลาไม่เกิน 2-3 วันนับจ ากวันนี้

1.3 แก้ปัญหาการเชื่อมโยงเครือข่าย ด้วยการเพิ่มเติมคู่สายผู้รับโทรศัพท์ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่ วยที่เพิ่มขึ้น

1.4 แ ก้ปั ญห าก ารเชื่ อมต่อระหว่ างสถ านที่ตร วจของเอ กช นกับระบบของรั ฐให้ได้โดยเร็วที่สุด

โดยให้ปรับรูปแบบก ารคัดกรอง ให้ไปคัดกร องที่โ รงพย าบ าลสน ามแทนโ รงพย าบ าลทั่วไปเพื่อลดก ารแออัด

จ ากนั้นทางรั ฐจะติดต่อเพื่อสอบถ ามอาก าร ความรุนแ รง และนัดเวลาไปรับมารักษา

1.5 เพิ่มบุคลากรอาสาทางก ารแพทย์ และเจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายต่ างๆ จ ากทุกภ าคส่วน รวมถึงภ าคธุรกิจเอ กช น มาช่ วยงานในภ ารกิจต่ างๆ

1.6 หากสถ านก ารณ์ระบ าดรุนแ รงขึ้น อาจพิจ ารณาลดเวลาในก ารกักตัวในโ รงพย าบ าลสำหรับผู้ไม่มีอาก ารหรืออาก ารน้อย

จาก 14 วันลงเหลือ 10 วัน และให้กักตัวที่บ้ านอย่ างเคร่งครัดและมีระบบติดต ามดูแล

ซึ่งจะช่ วยทำให้มีเตียงเพิ่มขึ้น จะช่ วยลดภ ารกิ จของบุคล ากรทางก ารแพทย์

2. เรื่องก ารควบคุมสถ านก ารณ์

2.1 สั่งก ารให้ทุกจังหวัด เพิ่มความเข้มงวดในก ารควบคุมสถานก ารณ์ ต ามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้

โดยผู้ว่าร าชก ารจังหวัดมีอำน าจในก ารพิจ ารณายกระดับม าตรก ารก ารป้องกันโ รค ปิ ดสถานที่ต่ างๆได้เพิ่มเติมที่จำเป็น

2.2 พิจ ารณ าความจำเป็นในก ารออกประก าศปิ ดสถ านที่หรือกำหนดเคอร์ฟิวในบ างพื้นที่อย่ างละเอียดรอบคอบถึงผลกระทบต่ างๆ

โดยผมในฐ านะผู้อำน วยก ารศบค.จะติดต ามกำชับก ารดำเนินก ารทุกข้ออย่ างเ ร่งด่วน

เพื่อแ ก้ไขปั ญห าวิกฤตครั้งนี้ให้ลุล่ วงไปให้ได้ โดยคำนึงถึงความปล อดภั ยของพี่น้องประชาช นทุกค นเป็นอันดับแรกครับ

ผู้สื่อข่ าวร ายงานเพิ่มเติมว่าวันนี้(23เม.ย.) น ายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าร าชก ารจังหวัดนนทบุรี

ในฐ านะประธ านคณะกร รมก ารโ รคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ได้ออกคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1121/2564

ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 ขอความร่ วมมือประชาช นงดออกนอกเคหะสถ านหลังเวลา 21.00 – 04.00 น.

ของวันถัดไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูลprachachat