เผยร ายชื่อ 31 จังหวัด ไม่ส วมหน้ าก ากโดนปรับ 2 หมื่นบ าท

เปิ ดร ายชื่อ 31 จังหวัด เข้มม าตรก ารคุมcv ไม่สวมหน้ าก ากออกนอกบ้ าน ปรับ 2 หมื่นบ าท

วันที่ 23 เมษายน 64 ผู้สื่อข่ าวร ายงาน ศูนย์บริห ารสถ านก ารณ์โ รคcv กระทร วงมห าดไทย

(ศบค.มท.) ได้ประก าศร ายชื่อจังหวัดที่มีคำสั่งกำหนดม าตรก ารให้ประชาช นใส่หน้ าก ากอน ามัย/หน้ าก ากผ้า

เมื่ออยู่นอกเคหสถ าน หากฝ่าฝืนจะต้องโทษปรับเป็นเงิ นจำนวน 20,000 บ าท

ข้อมูลล่ าสุด (23 เม.ย. เวลา 16.00 น.) มีทั้งหมด 36 จังหวัด โดยมี 5 จังหวัด ที่ไม่มีบทลงโทษปรับเงิ นดังที่กล่ าวมา ดังนี้

ภ าคกล างและภ าคตะวันออก

1.ก าญจนบุรี

2 นครปฐม (ไม่มีบทลงโทษ)

3.ปร าจีนบุรี

4.เพชรบุรี

5.ระยอง

6.สมุทรสาคร

7.สุพร รณบุรี

8.พระนครศรีอยุธย า และ

9.อ่ างทอง

ภ าคเหนือ

1.เชียงร าย

2.ต าก

3.พิษณุโลก (ไม่มีบทลงโทษ)

4.เพชรบูรณ์

5.แพ ร่ (ไม่มีบทลงโทษ)

6.ลำพูน (ไม่มีบทลงโทษ)

7.สุโขทัย และ 8.อุตรดิตถ์

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.ชัยภูมิ

2.มหาส ารค าม

3.มุกดาห าร

4.ยโสธร

5.ศรีสะเกษ

6.สุรินทร์

7.หนองค าย

8.อุดรธานี

9.อุบลร าชธานี

ภ าคใต้

10 จังหวัด ได้แ ก่

1.ตรัง

2.นร าธิว าส

3.ปัตต านี

4.พังงา

5.พัทลุง

6.ภูเก็ต

7.ยะลา (ไม่มีบทลงโทษ)

8.ระนอง

9.สตูล

10.สุร าษฎร์ธ านี

ข้อมูลprachachat