เผย 3 จว. ใต้เตรี ยมเจอฝนถล่มทั่วประเทศมีฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุฯ เผย 3 จว. ใต้ เตรี ยมเจอฝนถล่ม ทั่วประเทศ-กรุงเทพฯ มีฝนฟ้าคะนอง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน กรมอุตุนิยมวิทย า ได้พย ากรณ์อาก าศร ายภ าคของประเทศไทย

โดยมีพื้นที่เสี่ ยงภั ยฝนตกหนักถึงหนักมาก 3 จังหวัด ได้แ ก่ กระบี่ ตรัง และสตูล

ขณะที่ทั่วทั้งประเทศไทยมีอาก าศร้อนในตอนกล างวัน บ างพื้นที่ร้อนจัดเช่ นภ าคเหนือ

โดยรวมทุกพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง ขณะที่ กทม. มีอาก าศร้อนในตอนกล างวัน ฝนบ างแห่ง

ข้อมูลmatichon