ศบค.ย้ำชัด เรื่ องเค อร์ฟิว

วันที่ 23 เม.ย. 2564 น ายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริห ารสถ านก ารณ์ก ารแพ ร่กระจ ายของ Cv

หรือ ศบค. เน้นย้ำผ่ านก ารแถลงข่ าวที่ทำเนี ยบรั ฐบ าลในเวลา 11.30 น. ที่ผ่ านมา กรณีมีก ารแช ร์

ภ าพมีข้อความระบุถึงวันนี้จะมีก ารเคอร์ฟิว ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ไม่มีเด็ดข าด ไม่ได้มีก ารประชุมในวงใดๆ กล่ าวถึงเรื่องนี้

น ายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

นอกจ ากนี้ โฆษก ศบค. ฝากทิ้งท้ ายว่า ขอให้ทุกค นรับฟังข้อมูล รวมถึงดูแลสุขภาพก ายและใจของตัวเองให้ดี

พร้อมขอความร่ วมมือประชาช นฉี ดวั คซี น CV เพร าะยังเป็นทางออกในสถ านก ารณ์นี้

ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น ายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าก ารกระทร วงกลาโหม

ในฐ านะผู้อำนวยก าร ศบค. ก็ได้หาหนทางในก ารเพิ่มวั คซี นในช่ วงนี้

รวมถึงวั คซี นสปุตนิกวีของรัสเซียที่กำลังจะเข้ ามา สิ่งที่จะสร้ างความมั่นใจได้คือพวกเราต้องช่ วยกัน

และหาหนทางในก ารที่จะสร้ างกำลังใจและบรรย าก าศที่ดีเพื่อผ่ านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

อย่ างไรก็ต าม โฆษก ศบค. ยืนยันอีกครั้ง ไม่มีก ารประก าศเคอร์ฟิว ฝากประชาช นดูแลสุขภ าพด้วย

ข้อมูลsiamstree