เผยข้อสงสัยใช้ไฟเท่าเดิมทำไมค่ าไฟกลับแ พงขึ้น

หล ายครั วเรื อนประสบปั ญห าเดี ยวกัน ที่เมื่อเข้ าสู่ช่ วงหน้ าร้อนทีไร ก็ต้องเจอกับบิลเรี ยกเก็บค่ าไฟที่แพงม ากขึ้นเป็นเท่าตัว

จ นน่ าใจหาย ซึ่งเกี่ ยวกับปั ญห าค่ าไฟที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ทางก ารไฟฟ้าส่ วนภูมิภ าคอ้อมน้อย ได้ออกชี้แ จงว่า

เห ตุผลที่เร าใช้ไฟเท่าเดิม แต่ค่ าไฟกลับแ พงขึ้นในช่ วงฤดูร้อน นั่นเป็นเพร าะในช่ วงฤดูร้อนเครื่ องใช้

ไฟฟ้าประเภททำความเย็นต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อพย าย ามปรับอุณหภูมิให้ต่ำลง

กล่ าวคือ ในช่ วงฤดูปกติ อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 25-27 องศาเซลเซียส แต่ในช่ วงฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 36-40 องศาเซลเซียส

หากเร าตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส จะพบว่าในช่ วงฤดูร้อนเครื่ องทำความเย็นจะทำงานหนัก

มากขึ้นเพื่อปรับลดอุณหภูมิจ าก 40 องศาเซลเซียสให้ถึงอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

ที่เร าตั้งไว้ จึงเป็นสาเห ตุหนึ่งที่ทำให้ค่ าไฟฟ้าแ พงขึ้น

และยังมีเรื่องพฤติกร รมในก ารใช้อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าอีก เช่ น ก ารที่เร าเปิ ด-ปิ ดแอร์ น านขึ้น

เร็วขึ้นหรือก ารตั้งอุณหภูมิต่ำกว่าม าตรฐ าน 25 องศาเซลเซียส, ก ารที่เร าเปิ ดตู้เย็นบ่อยขึ้นเพื่อกินน้ำดื่ม

ส่งผลต่ออุณหภูมิภายนอกที่ร้อนไหลเวี ยนเข้ าไปในตู้เย็นจึงทำให้ตู้เย็นต้องทำอุณหภูมิให้เย็นบ่อยขึ้น,

ก ารที่เร าอาบน้ำบ่ อยขึ้น อาบน้ำน านขึ้น ส่งผลต่อปั๊มน้ำที่ต้องทำงานดูดน้ำบ่อยขึ้น

ซึ่งก ารไฟฟ้าส่วนภูมิภ าค ใช้อัตร าก ารคิดค่ าไฟฟ้าหน่ วยเท่าเดิม ไม่ได้เพิ่มร าค าแต่อย่ างใด

ข้อมูลsiamtopic