สรุปชัดโค รงก ารเร าช นะ

ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า จ ากมติที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเปลี่ ยนแป ลงโค รงก าร “เร าช นะ”

ขย ายกลุ่มเป้ าห มายและกร อบวงเงิ น จ ากกลุ่มเป้าหม ายจำนวนประม าณ 31.1 ล้ านค น กรอบวงเงิ นไม่เกิน 210,200 ล้ านบ าท

เป็นกลุ่มเป้าหม ายจำนวนประม าณ 33.5 ล้ านค น กรอบวงเงิ นไม่เกิน 213,242 ล้ านบ าท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้ านบ าท

และขย ายระยะเวลาใช้จ่ ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย. 2564 จ ากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 2564

ทำให้หล ายค นเกิ ดความข้องใจว่าจะมีก ารเปิ ดให้ลงทะเบี ยนรอบให ม่หรือไม่

แล้วค นกลุ่มใดบ้ างจะได้รับเงิ น ทั้งนี้ ทีมข่ าวไทยรั ฐออนไลน์ ได้สรุปใจความสำคัญ ดังนี้

1. กระทร วงก ารคลัง ไม่ได้เปิ ดให้ลงทะเบี ยน เร าช นะ เพิ่มแต่อย่ างใด

2. ผู้ที่มีสิ ทธิ์รับเงิ น เป็นค นที่ลงทะเบี ยนกลุ่มเดิม, ผู้ที่ระหว่ างก ารทบทวนสิ ทธิ์

และจ ากก ารลงพื้นที่ในกลุ่ มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือพิเศษ (กลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟน)

3. สาเห ตุที่ขย ายกลุ่มเป้าหม ายและกรอบวงเงิ นเพิ่ม เนื่องจ ากตอนเริ่มต้น โครงก ารเร าช นะ

ได้ตั้งเป้าหม ายไว้ที่ 31.1 ล้ านค น แต่หลังจ ากเปิ ดให้ประชาช นลงทะเบี ยน

เริ่มคัดกร องต ามเก ณฑ์ที่ตั้งไว้ พบว่าจำนวนผู้เข้ าเก ณฑ์มากกว่า 31.1 ล้ านค น

กระทร วงก ารคลังจึงยื่นเรื่ องเข้ า ครม. เพื่อขย ายกลุ่มเป้าหม ายและกรอบวงเงิ นเพิ่มให้ครอบคลุม

ดังนั้นตัวเลข 2.4 ล้ านค นที่เพิ่มขึ้นมา จึงไม่ใช่ตัวเ ลขของผู้ลงทะเบี ยนให ม่ หรือเก ณฑ์คัดกร องให ม่ แต่อย่ างใด

4. เงื่ อนไขก ารโอนเงิ นต่ างๆ ยังเป็นเงื่ อนไขเดิมที่ได้กำหนดไว้แล้ว โดยผู้ได้รับสิ ทธิ์ สาม ารถใช้วงเงิ นได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64

เรี ยบเรี ยง ทีมงาน siamtoday

ข้อมูลsiamtoday