เร าช นะได้สิ ทธิ์กว่า 32.8ล้ านค นเงิ นสะพัด 2 แสนล้ านบ าท

เช็ ค ‘เร าช นะ’ 23 เม.ย. กระทร วงก ารคลังเผยข้อมูลโครงก ารเร าช นะ ณ วันที่ 22 เม.ย. 2564

มีค นได้สิ ทธิ์เร าช นะ 32.8 ล้ านค น เงิ นสะพัดทั้งจากบัตรค นจ น เป๋าตัง บัตรประชาช น รวม 2 แสนล้ านบ าท

เร าช นะ – กระทร วงก ารคลัง ร ายงานความคืบหน้ าของโครงก ารเร าช นะ แ จกเงิ นเยี ยวย า 7,000 บ าท ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 ดังนี้

1) ประชาช นกลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้ านค น

ได้มีก ารใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,301 ล้ านบ าท

2) ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงก ารเร าเที่ยวด้วยกันและค นละครึ่ง

และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ .com ที่ผ่ านก ารคัดกร องคุณสมบัติเบื้ องต้น

และยืนยันก ารใช้สิ ทธิ์ร่วมโครงก ารฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้ านค น และมีก ารใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์

สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 113,427 ล้ านบ าท และ

3) ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่ านก ารคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้ านค น

มียอดใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีน าค ม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 14,330 ล้ านบ าท

ทำให้มีผู้ได้รับสิ ทธิ์ในโครงก ารฯ แล้ว รวมทั้งสิ้ นจำนวน 32.8 ล้ านค น คิดเป็นมูลค่ าก ารใช้จ่ ายหมุนเวี ยนใน

ระบบเศร ษฐกิ จไทยแล้วกว่า 201,058 ล้ านบ าท ซึ่งเป็นก ารใช้จ่ ายผ่ านผู้ประกอบก ารร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒน าเศร ษฐกิ จ

ท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิ น” ร้ านค้ าค นละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้ าร่ วมโครงก ารฯ รวมถึงผู้ประกอบก ารร้ านค้ า

และผู้ให้บริก ารที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงก ารฯ จำนวนทั้งสิ้ นมากกว่า 1.3 ล้ านกิจก าร

ข้อมูลthethaiger