ข่ าวดีน้ำมันปรับลดร าค าลงทุกช นิด

PTT Station และบ างจ ากปรับลดร าค าข ายปลีกน้ำมันทุกช นิดลง 0.40 บ าทต่อลิตร

เว้น E85 ลดลง 0.20 บ าทต่อลิตร มีผล 24 เม.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยร าค าข ายปลีกจะเป็นดังนี้

ULG = 34.26 บ าทต่อลิตร, GSH95 = 26.85 บ าทต่อลิตร, E20 = 25.34 บ าทต่อลิตร,

GSH91 = 26.58 บ าทต่อลิตร, E85 = 21.19 บ าทต่อลิตร, HSD- B7= 26.69 บ าทต่อลิตร,

HSD-B10 = 23.69 บาทต่อลิตร, HSD-B20 = 23.44 บ าทต่อลิตร,ดีเซลพรีเมี่ ยม B7 = 31.36 บ าทต่อลิตร

โดยร าค าข ายปลีกข้ างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลmgronline