เจ้ าห นี้ต้องรู้ ยืมเงิ นผ่ านเฟซบุ๊กไม่มีสั ญญ า ก็ฟ้องศ าลได้

เจ้ าห นี้ต้องรู้! ยืมเงิ นผ่ านเฟซบุ๊ก-ไลน์ แ ม้ไม่มีสั ญญ า ก็ฟ้องศ าลได้

เป็นปั ญห าหนักใจของเจ้ าห นี้ทั้งหล าย เมื่อมีค นยืมเงิ นและไม่ค่อยจะคืนตรงเวลา ยิ่งเทคโนโลยีที่ก้ าวไกล

ก็ยิ่งทำกันง่ายๆ ผ่านไลน์หรือเฟซบุ๊กเท่านั้น ทำให้หลายคนกังวลว่า จะนำไปฟ้องศาลได้หรือไม่

เรื่ องนี้ เฟซบุ๊ก สำนักงานกิจก ารยุติธร รม ได้โพสต์ให้ความรู้ โดยระบุว่า

“Q : ยืมเงิ นไม่มีสั ญญ า ฟ้องศ าลได้หรือไม่?

A : ได้ครับ ปัจจุบัน ก ารยืมเงิ นผ่ านทาง Facebook หรือทาง LINE โดยมีข้อความครบ ถ้วนว่า ยืมเงิ นเป็นจำนวนเท่ าใด

จะใช้คืนเมื่อไหร่ ก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นหลักฐ านก ารกู้ยืม โดยกฎหม ายให้ถือเอาชื่อ Facebook เป็นก ารลงลายมือชื่อของผู้ยืมด้วย

โดยนำพระร าชบัญญัติว่าด้วยธุรกร รมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาใช้บังคับประกอบด้วยครับ

ก ารนำสืบก ารใช้เงิ นต ามสั ญญ ากู้ยืมเงิ น : แ ม้กฎหม ายจะวางหลักให้มีหลักฐ านเป็นหนังสือในกรณียืมเงิ นกว่า 2,000 บ าท

จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ แต่ห ากก ารกู้ยืมเงิ นจะทำเป็นสั ญญ ากู้ยืมเงิ นกฎหม ายก็ไม่ได้ห้ ามไว้ สาม ารถทำได้

อีกทั้งมีร ายละเอี ยดครบถ้ วนว่า… ยืมเงิ นจำนวนเท่าใด จะใช้คืนเมือไหร่

ล ายมือชื่อทั้งผู้ยืมและผู้ให้กู้ยืม จึงสาม ารถใช้เป็นหลักฐ านในก ารฟ้องร้องบังคับคดีได้เช่ นกัน”

ข้อมูลmatichon