2ร าศีเตรี ยมเป็นเศร ษฐีแบบไม่รู้ตัว

มีโ ชครับสงกร านต์สำหรับ 2 ร าศี มีเกณฑ์ได้รับข่ าวดีทั้งในเรื่องงานและโ ชคล าภ สิ่งใดเคยติดขัด

พ้นสงกร านต์ 2564 ไปแล้วชีวิตดีขึ้นมาก หมอช้าง อาจ ารย์ ทศพร ศรีตุลา บอกกับไทยรั ฐออนไลน์ ว่า 2 ร าศีต่อไปนี้มีเก ณฑ์ที่บอกมา

ร าศีเมถุน 15 มิ.ย.-16 ก.ค.

เรื่องแ รกเลยคือ เรื่องของโ ชคล าภ ใครที่เกิ ดร าศีเมถุนนั้นมีลุ้น เรื่องของก ารถูกร างวัลได้โ ชคได้อะไรมาอย่ างฟลุกๆ

ไม่ค าดฝัน แต่ต้องย้ำว่า ขอให้สงกร านต์ไปแล้ว จังหวะด วงดาวโ ชคล าภจะยิ่งมีพลังเป็นอย่ างมากหรือว่าชาวร าศีเมถุน

ที่เรียกว่าขยันทำงานมาก่อนหน้ านี้ จะเริ่มมีข่ าวดีในเรื่องของก ารเงิ นเข้ ามา

ไม่ว่าจะเป็นส่วนแบ่งหรือบ างค นจะมีก ารปรับในเรื่องของเข าเรียกว่า สวั สดิก าร เรื่องของความมั่นคงทางก ารเงิ นเรื่องร ายได้

เรื่ องร ายได้ประจำอะไรต่ างๆ ไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย

แต่ต้องฝากนิ ดหนึ่งว่าด วงคนมีโ ชค อย่ าลืมสงกร านต์นี้หาเวลาในเรื่องของก ารไปบริจ าคทำบุญ ปล่ อยนกปล่ อยปลา

ทำบุญกับโรงพย าบ าล สิ่งเหล่านี้จะยิ่งเป็นก ารช่ วยเส ริมด วงชะต า ในทางที่ดีให้กับชาวร าศีเมถุน หรือในเรื่องของก ารเส ริมด วงอีกหนึ่งวิธี

ก็คือก ารเลือกตัวเลข ในท้ ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณให้เป็นเลขมงคลและตรงกับร าศีเกิ ดของคุณ สำหรับร าศีเมถุนนั้นจะแนะนำก็คือ 48 และ 2 นั่นเอง

ร าศีเมษ 14 เม.ย.-14 พ.ค.

ร าศีเมษก่อนหน้ านี้ก ารเงิ นพลิกผันมากจริงๆ ตั้งแต่ต้นปีแล้ว ร าศีเมษเป็นร าศีที่ร ายจ่ ายหนัก ในเดือนเมษายนนี้ก็ยังหนัก

แต่ข่ าวดีก็คือว่าพอพ้นสงกร านต์ไปแล้ว เข้ าปีให ม่ไทยแล้ว ชาวร าศีเมษจะเป็นร าศีที่เรียกว่าก ารเงิ นจะปังมาก

โอก าสได้เงิ นได้โ ชคได้อะไรมาอย่ างไม่ค าดฝัน มีเข้ ามาแถมในเรื่องของร ายได้ของคุณด้วย ก็จะลงตัวมากขึ้น ดังนั้น ใครที่เคยบ่นว่า

ก่อนหน้ านี้หมุนเงิ นไม่ทัน มีแต่ร ายจ่ าย อันนี้ต้องบอกให้เลยว่าให้เตรี ยมให้พร้อม

ข่ าวดีเรื่องของก ารเงิ น ร ายได้พิเศษร ายได้จร มีเข้ ามาเยอะแน่นอน

ข้อมูลthairath