3 วันเกิ ดด วงดีก ารงานดีก ารเงิ นดีจ นโดนอิ จฉ า

ค นเกิ ด 3 วันนี้ หมอไก่ พ.พาทินี บอก ด วงเรื่องงานดีสุดๆ เรียกว่าน่าอิ จฉ ากันไปเลย

จะหยิบจับทำอะไรก็สำเร็จลุล่ วง งานนี้หมอไก่แนะเคล็ดลับเส ริมความเฮงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

ค นเกิ ดวันพุธ

คุณเป็นค นเก่ง มีความสาม ารถ เป็นคนที่มีความสาม ารถหลากหลายเหมือนเป็ด ทำนู่นก็ได้ ทำนี่ก็ได้

ด วงชะต าของค นเกิ ดวันพุธ ถือว่าน่ าจับต ามองมากๆ เพร าะด วงดีหลายเรื่อง

โดยเฉพ าะเรื่องก ารงาน ก ารงานที่เคยย าก ติดขัด มีปั ญห า กล ายเป็นร าบรื่น ความสำเร็จก็จะเข้ ามาแทนที่

ค นเกิ ดวันพฤหัสบดี

พื้นฐ านเป็นค นมีความตั้งใจสูง มีความมุ่งมั่น ทำสิ่งใดก็ต้องทำให้ดี ไม่ทำแบบลวกๆ

ก ารงานในช่ วงนี้ได้รับอานิสงส์ผลจ ากก ารที่คุณเคยขยัน เคยตั้งใจทำงานอย่ างหนัก

ในตอนนี้ค นเกิ ดวันพฤหัสบดีจะได้เก็บเกี่ ยวดอกผลจ ากความขยัน แล้วจะคิดจะทำอะไรก็ง่ายไปหมด ความสำเร็จจะค่อยๆ เกิ ดขึ้นทีละเรื่อง

ค นเกิ ดวันเสาร์

ถือว่าด วงมาแ รงแบบเงี ยบๆ เพร าะค นเกิ ดวันเสาร์เป็นค นทำอะไรเงี ยบๆ ไม่ค่อยบอกใคร

เวลาประสบความสำเร็จก็จะมาแบบม้ามืดเช่ นกัน แต่จะเป็นความสำเร็จที่มาจ ากน้ำพักน้ำแ รง

ไม่ใช่ได้มาจ ากโ ชคช่ วย หรือใครช่ วยทั้งนั้น พึ่งตัวเองล้วนๆ

เคล็ดลับทำบุญแบบม าตรฐ านเพิ่มความรุ่งเรืองในชีวิต

1. ก ารตักบ าตรในวันเกิ ดของตนเอง

2. ก ารทำบุญด้วยแสงสว่ าง

3. ก ารบริจ าคปัจจัยเท่าอายุย่ าง

ข้อมูลthairath