สรุปโค รงก ารเร าช นะรอบ2ต้องลงสมั ครอีกหรือไม่

สรุปโค รงก าร “เร าช นะ” ขย ายกลุ่มเป้าหม าย 2.4 ล้ านค น ชี้เป็นผู้ลงทะเบี ยนกลุ่มเดิม

อยู่ระหว่ างทบทวนสิ ทธิ์ ย้ำไม่ได้เปิ ดให้ลงทะเบี ยนให ม่

วันที่ 22 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า จ ากมติที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเปลี่ ยนแป ลงโครงก าร

“เร าช นะ” ขย ายกลุ่มเป้าหม ายและกรอบวงเงิ น จ ากกลุ่มเป้าหม ายจำนวนประม าณ 31.1 ล้ านค น

กรอบวงเงิ นไม่เกิน 210,200 ล้ านบ าท เป็นกลุ่มเป้าหม ายจำนวนประมาณ 33.5 ล้ านค น

กรอบวงเงิ นไม่เกิน 213,242 ล้ านบ าท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้ านบ าท และขย ายระยะเวลาใช้จ่ ายได้ไม่เกิน

วันที่ 30 มิ.ย. 2564 จ ากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 2564

ทำให้หล ายค นเกิ ดความข้องใจว่าจะมีก ารเปิ ดให้ลงทะเบี ยนรอบให ม่หรือไม่ แล้วค นกลุ่มใดบ้ างจะได้รับเงิ น

ทั้งนี้ ทีมข่ าวไทยรั ฐออนไลน์ ได้สรุปใจความสำคัญ ดังนี้

1. กระทร วงก ารคลัง ไม่ได้เปิ ดให้ลงทะเบี ยน “เร าช นะ” เพิ่มแต่อย่ างใด

2. ผู้ที่มีสิ ทธิ์รับเงิ น เป็นค นที่ลงทะเบี ยนกลุ่มเดิม, ผู้ที่ระหว่ างก ารทบทวนสิ ทธิ์

และจ ากก ารลงพื้นที่ในกลุ่มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือพิเศษ (กลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟน)

3. สาเหตุที่ขย ายกลุ่มเป้าหม ายและกรอบวงเงิ นเพิ่ม เนื่ องจ ากตอนเริ่มต้น “โครงก ารเร าช นะ”

ได้ตั้งเป้าหม ายไว้ที่ 31.1 ล้ านค น แต่หลังจ ากเปิ ดให้ประชาช นลงทะเบี ยน

เริ่มคัดกรองต ามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ พบว่าจำนวนผู้เข้ าเกณฑ์มากกว่า 31.1 ล้ านค น

กระทร วงก ารคลังจึงยื่นเรื่ องเข้ า ครม. เพื่อขย ายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงิ นเพิ่มให้ครอบคลุม

ดังนั้นตัวเลข 2.4 ล้ านค นที่เพิ่มขึ้นมา จึงไม่ใช่ตัวเลขของผู้ลงทะเบี ยนให ม่ หรือเกณฑ์คัดกรองให ม่ แต่อย่ างใด

4. เงื่ อนไขก ารโอนเงิ นต่ างๆ ยังเป็นเงื่ อนไขเดิมที่ได้กำหนดไว้แล้ว โดยผู้ได้รับสิ ทธิ์ สาม ารถใช้วงเงิ นได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64

ข้อมูลthairath