เผยวันหยุดเดื อนพฤษภาค มมีวันไหนบ้ าง

ปฏิทิน “วันหยุด” เดือนพฤษภาค ม 2564 “ภ าครั ฐ-เ อกช น” หยุดวันไหนบ้ าง เช็ กเลย!

แม้ในเดือนพฤษภาค มที่รอจ่อคิวอยู่จะไม่มีช่ วงวันหยุดย าวต่อเนื่ อง อย่ างเดือนเมษายนที่กำลังจะผ่ านพ้นไป

แต่ก็ยังมีวันหยุดเล็กน้อย ให้ได้พอห ายใจสักเฮื อกหนึ่ง ก่อนจะกลับไปสู้ต่อกับก ารทำงาน

“ประชาชาติธุรกิจ” จึงรวบรวมวันหยุดในช่ วงเดือนพฤษภาค มมาให้ประชาช นได้เช็ กล่ วงหน้ า

ก่อนวางแผนทำสิ่งต่ าง ๆ รวมถึงก ารพักผ่อน ดังต่อไปนี้

วันที่ 1 พฤษภาค ม 2564 : วันแ รงงาน (วันหยุดธน าค าร ไม่ใช่วันหยุดร าชก าร)

วันที่ 3 พฤษภาค ม 2564 : ชดเชย วันแ รงงาน

วันที่ 4 พฤษภาค ม 2564 : วันฉัตรมงคล

วันที่ 10 พฤษภาค ม 2564 : วันพระร าชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแ รกน าขวัญ (วันหยุดร าชก าร ไม่ใช่วันหยุดธน าค าร)

วันที่ 26 พฤษภาค ม 2564 : วันวิสาขบูชา

ทั้งนี้ วันหยุดดังกล่ าว มีทั้งวันที่ได้หยุดทั้งส่ วนของภ าครั ฐและเ อกช น

และบ างวันอาจเป็นหยุดของภ าครั ฐอย่ างเดียวหรือ ภ าคเ อกช นอย่ างเดี ยว

ขอให้ประชาช นตร วจสอบให้แน่ชัด เพื่อไม่ให้เกิ ความเข้ าใจผิ ดและส่งผลกระทบต่อก ารทำงานหรือแผนก ารทำกิจกร รมต่ าง ๆ ได้

ข้อมูลprachachat