กรมอุตุเตื อน12 จังหวัดเตรี ยมรับมือฝนตกหนัก

กรมอุตุฯ เตื อนกทม. ฝนตกบ างพื้นที่ เตรี ยมถล่มภ าคใต้ 12 จังหวัด

วันที่ 22 เม.ย. 2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้ า บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบ างแห่ง

กับมีอาก าศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกล างวัน เนื่องจ ากมีความกดอาก าศต่ำเนื่ องจ ากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ ยังคงพัดนำความชื้นจ ากทะเลอันดามันและอ่ าวไทยเข้ ามาปกคลุมภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภ าคกลาง ภ าคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล และ ภ าคใต้ ขอให้ประชาช นระมั ดระวั งอันตร ายจ ากฝนฟ้าคะนองด้วย

ภ าคเหนือ : อาก าศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกล างวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 อุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียส

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ : อาก าศร้อนในตอนกล างวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณ จ.ชัยภูมิ นครร าชสีมา ศรีสะเกษ อุบลร าชธานี อำน าจเจริญ ยโสธร

และ ร้อยเอ็ด อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียส

ภ าคกลาง : อาก าศร้อนในตอนกล างวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส

ภ าคตะวันออก : อาก าศร้อนในตอนกล างวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่

ส่ วนม ากบริเวณ จ.ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 25-27

อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภ าคใต้ฝั่งตะวันออก : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณ

จ.สุร าษฎร์ธานี นครศรีธร รมร าช พัทลุง สงขลา ปัตต านี ยะลา และ นราธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภ าคใต้ฝั่งตะวันตก : มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณ จ.พังงา ภูเก็ต

กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก

ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประม าณ 2 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล : อาก าศร้อนในตอนกล างวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส

ข้อมูลmatichon