ธน าค ารกรุงไทยแ จ้งปิ ดทำก าร38สาขา

ธน าค ารกรุงไทย แ จ้งปิ ดทำก าร 38 สาขา “กทม.-ต่ างจังหวัด” ตั้งแ ต่ 22-30 เมษายน เร่งทำความสะอาดฆ่ าเชื้ อcv

วันที่ 21 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า ธน าค ารกรุงไทย แ จ้งปิ ดทำก ารสาขา

และจุดบริก าร ระหว่ างวันที่ 22-30 เมษายน 2564 หรือจ นกว่าจะมีประก าศเปลี่ ยนแป ลง

สาขาและจุดบริก ารที่ปิ ดทำก าร มีทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่ างจังหวัด รวม 38 แห่ง ดังนี้

กรุงเทพมหานคร

สาขาก ารไฟฟ้านครหล วงคลองเตย

สาขาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ าคุณทหารล าดกระบัง

สาขาก ารบินไทย

สาขาสถานีขนส่งผู้โดยส ารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

จุดบริการ-กรมการขนส่งทางบก

สาขาพหลโยธิน 62/1

จุดบริก าร ไอทีสแควร์ หลักสี่

จุดบริก าร กสท.โทรค มน าค ม

สาขาตล าดห้ วยขวาง

สาขาพระร าม 9 ซอย 13

สาขาท่ าดินแดง

สาขาพร านนก

สาขาสถ านีขนส่งผู้โดยส ารกรุงเทพฯ (ถนนบรมร าชช นนี)

สาขาก ารกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหม าก)

จุดบริก าร-สำนักงาน คปภ.

จุดบริก าร รพ.กล าง

สาขารั ฐสภา

สาขามหาวิทย าลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สาขาสี่แ ยกร าชวงศ์

สาขาเซ็นต์หลุยส์ ซอย 3

ระยอง

จุดบริก ารตะพง

สระแก้ว

ตล าดโรงเกลือ

ชลบุรี

จุดบริก ารศาลากล างจังหวัดชลบุรี

สาขาบ างพระ

สาขาบ างแสน

นครน ายก

จุดบริก ารศาลากล างจังหวัดนครน ายก

ปร าจีนบุรี

จุดบริก ารศูนย์ร าชก ารจังหวัดปร าจีนบุรี

ฉะเชิงเทร า

จุดบริก ารศาลากล างจังหวัดฉะเชิงเทร า

ร้อยเอ็ด

สาขาศาลากล างจังหวัดร้อยเอ็ด

อุบลร าชธานี

สาขามหาวิทย าลัยอุบลร าชธานี

จุดบริก ารศาลากล างจังหวัดอุบลร าชธานี

ต าก

สาขาตล าดพาเจริญ แ ม่สอด

สาขาริมปิง

อุตรดิตถ์

สาขามหาวิทย าลัยร าชภัฏอุตรดิตถ์

พิษณุโลก

สาข ามหาวิทย าลัยนเรศวร

สาขาโ รงพย าบ าลพุทธชินร าชพิษณุโลก

เชียงให ม่

สาขาศูนย์ก ารค้ าก าดสวนแก้ว

พะเย า

จุดบริก ารสาขาศูนย์ก ารแพทย์และโ รงพย าบ าลมหาวิทย าลัยพะเย า

ทั้งนี้ ก ารแ จ้งปิ ดทำก ารในครั้งนี้ เพื่อเร่งทำความสะอาดฉีดย าฆ่ าเชื้ อต ามม าตรก าร

ก ารป้องกันก ารแพ ร่ระบ าดของโ รคไ วรั สcv

ข้อมูลprachachat