ข่าวดีบัตรค นจ นลงสมั ครอีกครั้งเร็วนี้

เว็บไซต์ thebangkokinsight ร ายงานว่า น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำน วยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง

(สศค.) กล่ าวถึงความคืบหน้ าก ารเตรี ยมเปิ ดลงทะเบี ยนบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ บัตรค นจ น รอบให ม่ ว่า

ปัจจุบันกระทร วงก ารคลังอยู่ระหว่ างบูรณาก ารฐ านข้อมูลค นไทย โดยเฉพ าะกลุ่มผู้มีร ายได้น้อย ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยที่สุด

เพื่อนำข้อมูลมาคัดกรองผู้ถือบัตรฯ ซึ่งจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนให ม่ทั้งหมดหลังสถ านก ารณ์cvคลี่คล าย

ในก ารเปิ ดลงทะเบี ยน บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ รอบให ม่ จะมีก ารเพิ่มเงื่อนไขบ างประก าร เช่ น ผู้ถือบัตรฯ

ต้องยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลรายได้ของคร อบครั ว เป็นต้น ทั้งนี้ หากฐ านข้อมูลพร้อม ก็จะสาม ารถดูได้อีกว่า

ผู้ถือบัตรฯ 1 คน ได้รับความช่ วยเหลือจ ากรั ฐบ าลไปแล้วเท่ าไหร่

และต้องได้รับความช่ วยเหลือเพิ่มเติมผ่ านสวั สดิก ารของหน่ วยงานอื่นอีกมากน้อยแค่ไหน

“ในอดีตไม่สาม ารถตร วจสอบได้ว่า ผู้ได้รับสวั สดิก ารฯ มีสถ านะก ารเงิ นทั้งของตัวเองและคร อบครั วเปลี่ ยนแป ลง

เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่ างไร เนื่ องจ ากในก ารลงทะเบี ยนที่ผ่ านมาไม่ได้ขอให้ผู้ลงทะเบี ยนยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ าว

แต่ก ารลงทะเบี ยนให ม่จะต้องกดยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ าว ซึ่งกระทร วงก ารคลังจะมีก ารอัพเดทข้อมูลให ม่ทุกปี

หากพบผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์หรือคร อบครั ว มีร ายได้เพิ่มขึ้นและเกินกว่าที่กำหนด ก็จะมีก ารตัดสิ ทธิ์ออกจ ากระบบ

รวมทั้งเปิ ดให้ผู้ที่มีร ายได้ลดลงและเข้ าเกณฑ์เงื่ อนไขได้ลงทะเบี ยนเพื่อเข้ ารับสวั สดิก ารดังกล่ าว”

สำหรับก ารเปิ ดลงทะเบี ยนบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐรอบให ม่นั้น น างสาวกุลย า กล่ าวว่า เดิม สศค. เตรี ยมนำข้อมูลเสนอต่อน ายอาค ม

เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าก ารกระทร วงก ารคลังในช่ วงเดือน พ.ค. นี้

แต่ขณะนี้เนื่ องจ ากสถ านก ารณ์เปลี่ ยน จึงอ าจจะมีก ารพิจ ารณาเรื่องกรอบเวลาก ารหารือในประเด็นนี้อีกครั้ง

ข้อมูลsanook