ร าค าทองวันนี้พุ่งทีเดี ยว200บ าท

“ร าค าทองวันนี้” เปิ ดตล าดเช้า ปรับขึ้น 200 โดยร าค า “ทองคำแท่ง”

ข ายออกบ าทละ 26,600 ร าค า “ทองรูปพร รณ” ข ายออกบ าทละ 27,100

วันที่ 22 เม.ย. 64 สมาค มค้ าทองคำร ายงานว่า ร าค าทองไทยวันนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.25 น. ร าค าทองปรับขึ้น 200 ส่งผลให้ ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 26,500 ข ายออกบ าทละ 26,600 บ าท

ส่วนทองรูปพร รณ รับซื้อบ าทละ 26,029.72 ข ายออกบ าทละ 27,100 บ าท.

ข้อมูลthairath