เผยครม. เตรี ยมปรับปรุงโครงก ารเร าช นะ

มติ ครม. เห็นชอบปรับปรุงโครงก าร “เร าช นะ” ครอบคลุมกลุ่มเป้าหม ายเป็น 33.5 ล้ านค น กรอบวงเงิ นไม่เกิน 2.13 แสนล้ านบ าท

วันที่ 20 เม.ย. 2564 น ายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักน ายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผยว่า

ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเปลี่ ยนแป ลงโครงก าร “เร าช นะ” ขย ายกลุ่มเป้าหม ายและกรอบวงเงิ น

จากกลุ่ มเป้าหม ายจำนวนประม าณ 31.1 ล้ านค น กรอบวงเงิ นไม่เกิน 210,200 ล้ านบ าท

เป็นกลุ่ มเป้าหม ายจำนวนประม าณ 33.5 ล้ านค น กรอบวงเงิ นไม่เกิน 213,242 ล้ านบ าท

หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้ านบ าท และขย ายระยะเวลาใช้จ่ ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย. 2564 จ ากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 2564

นอกจ ากนี้ โฆษกประจำสำนักน ายกรั ฐมนตรี กล่ าวด้วยว่า ครม.

ยังรับทร าบแนวทางจัดก ารเรื่องร้องเรียนเกี่ ยวกับผลก ารทบทวนสิ ทธิ์ที่อาจคล าดเคลื่ อนจ าก

ข้อเท็จจริงและก ารกำหนดกรอบระยะเวลารับเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่ าว โดยให้สำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง

(สศค.) ดำเนินก ารตร วจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รับแ จ้งจ ากประชาช นภายในวันที่ 13 พ.ค. 2564 ด้วย.

ข้อมูลthairath